Αλλαγή του αντιδήμαρχου καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά

Αλλαγή του αντιδήμαρχου καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά προέβη Δήμαρχος Λαγκαδά στον τομέα της καθαριότητας .

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποκεντρωμένης λειτουργίας των Δημοτικών Ενοτήτων και του συντονισμού των θεμάτων Αθλητισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας του Δήμου Λαγκαδά, οι παραπάνω αρμοδιότητες υπάγονται σε ενιαία Αντιδημαρχία και θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Στάθη Γεωργιάδη.
Την Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο Ηλίας Τζαγγάνας

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Αντιδηµάρχων, µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών»
Απόφαση αριθ.: 16 / 2019
Ο ∆ήµαρχος Λαγκαδά
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά µε τον ορισµό των
Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε την παρ. 1
του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ. Α’) και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’),
2) Την υπ’ αριθ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 955/16-04-
2014 τ. Β’) περί Πρωτοβάθµιων και ∆ευτεροβάθµιων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας µε το Ν. 3852/2010,
3) Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017,
4) Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α’87), σύµφωνα µε τις οποίες στο
∆ήµο Λαγκαδά µπορεί να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήµαρχοι,
5) Την υπ’ αριθ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών περί
ορκωµοσίας των αιρετών των ∆ήµων, εγκατάστασης των νέων αρχών και εκλογής µελών των
συλλογικών οργάνων των ∆ήµων για τη ∆ηµοτική Περίοδο από την 01-09-2014 έως την 31-08-
2019,
6) Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/τ.Β’/1-11-2012)
όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 830/τ.Β’/29-3-2016) και ισχύει,
7) Τις υπ’ αριθ. 240/12.372/29-05-2018 (Α∆Α: 9N20ΩΛΛ-Τ59), 241/12.428/30-05-2018 (Α∆Α:
602ΗΩΛΛ-ΚΤ5), 294/13.551/11-06-2018 (Α∆Α:ΨΜΠ∆ΩΛΛ-032) και 552/27.588/31-10-2018 (Α∆Α:
624ΛΩΛΛ-Η7∆) αποφάσεις ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων, µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,
εξουσιοδότηση υπογραφών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεωργιάδη Ευστάθιο του Παύλου ως
Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Λαγκαδά, µε θητεία από 15-01-2019 έως 31-08-2019, εντός της τρέχουσας
δηµοτικής περιόδου, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :
2
– Την ενίσχυση της αποκεντρωµένης λειτουργίας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων και του συντονισµού
των θεµάτων παιδείας,
– την ευθύνη και εποπτεία στα θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέµατα Κοινωνικής προστασίας και Αθλητισµού.
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται µε τη λειτουργία των ανωτέρω
Υπηρεσιών.
Β. Ορίζει τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Τζαγγάνα Ηλία του Γεωργίου ως Αντιδήµαρχο
του ∆ήµου Λαγκαδά, µε θητεία από 15-01-2019 έως 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δηµοτικής
περιόδου, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέµατα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου .
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέµατα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 17 ε’ του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
– την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαχανά όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 24 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
– την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται µε τη λειτουργία των ανωτέρω
Υπηρεσιών.
Γ. Στους ανωτέρω Αντιδηµάρχους παρέχεται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή των γνήσιων
αντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
∆. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης και να
αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαγκαδά (www.lagadas.gr).
Εσωτερική ∆ιανοµή :
1) Γραφείο ∆ηµάρχου
2) Ορισθέντες Αντιδηµάρχους
3) κ.κ. Προϊστάµενοι Υπηρεσιών
4) ∆ηµοτικές Ενότητες
5) ΚΕΠ ∆ήµου
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

livelagadas

Ιωάννης Γιάννογλου Εκδότης - Live Lagadas News Έχει διατελέσει ρεπόρτερ στις εφημερίδες της Θεσσαλονικης κι έχει εργαστεί σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα. Το 2012 δημιούργησε την πρωτη Ιστοσελίδα καταγγελιών σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες η αναζήτηση για νέα πράγματα τον οδήγησε στην ίδρυση του livelagadas.gr σε συνεργασία με μεγάλα ειδησεογραφικά για μια πιο αξιόπιστη πηγή ειδήσεων με σοβαρότητα .Έχει εργαστεί επίσης στο παρελθόν ως μουσικός παραγωγός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως ο Ράδιο Γαλαξίας και ο FM. Eιναι δημοσιογραφικό μέλος της ΕΣΔ .

Με την περιήγησή σας στο https://livelagadas.gr/ αποδέχεστε την χρήση cookies. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο