Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Τρίτη 06/06/2023

Απίστευτο για ποια Λουτρά Λαγκαδά μιλάμε ?

Ωραία  τα βιτρινίστικα βίντεο και οι διοικήσεις αλλα για την ταμπακιέρα δεν θα μιλήσουμε ποτέ ? Πόσα εχει πληρώσει αυτος ο έρμος Δημοτης του Δήμου Λαγκαδά .

Ακόμη και οι “ εικονικές “ αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου δεν ” διέσωσαν “ την εταιρία .
Ο πολίτης καλείται να πληρώσει τα ελλείματα, τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς , ενεργειών και παραλείψεων της Δοίκησης της επιχείρησης το Δημόσιο ζημιώθηκε με μεγάλα ποσά .

Το άρθρο 47 ΚΝ 2190/1920 ορίζει ότι «σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας η την υιοθέτηση άλλων μέτρων» .

Όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμών που προβλέπεται από το άρθρο 42 Γ κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας η την υιοθέτηση άλλων μέτρων» .

Άρθρο 35 του ΝΕΟΥ καταστατικού της Ε.Ε.Ι.Π.Λ.ΜΑΕ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία λύεται υποχρεωτικά αν για τρεις (3) συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυση της είναι ζημιογόνος η για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας το ίδιο κεφάλαιο της όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμών που προβλέπεται απο το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 , όπως ισχύει έγιναν κατώτερα του 50% του μετοχικού κεφαλαίου .

Άρθρο 36 του Νέου καταστατικού της Ε.Ε.Ι.Π.Λ.ΜΑΕ εκκαθάριση Εταιρίας.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισής της . Στην περίπτωση του άρθρου 35 παρ1 δια του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση απο τους μετόχους η τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει στην περίπτωση εδ β’ της ίδιας διάταξης η Γενική συνέλευση με την απόφαση της διορίζει εκκαθαριστή από τους μετόχους η τρίτους και σε αριθμό προσώπων ( από έναν έως τρεις ) που η ίδια θα αποφασίσει .

10η Εταιρική χρήση ( 01-01-2019 εως 31-12-2019 )

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της κατά ποσό 882.467,05 ευρώ.
Το συνολικό ύψος των ζημιών είναι 3.074.461,43 ευρώ απο 2,302.667.84 που ηταν στις 31-12-2013 .
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που καθίσταται απαιτητές μετά από 5 έτη από την ημερομηνία των ισολογισμών ( παρ.14 αρθρ.29 ) ανέρχονται στο ποσό 222.000.00 ευρώ περίπου και αφορά ρυθμισμένη οφειλή προς την εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς .
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις αρχές για τις χρήσεις από 2015 μέχρι 2019 και εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά .
Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση .
Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ δεν ανήκουν στους φορείς του δημοσίου τομέα , ΔΕΝ επιχορηγούνται έμμεσα η άμεσα από ΟΤΑ ΔΕΝ υλοποιούν αυτοδοικητικές αρμοδιότητες και δεν ανήκουν σε ΟΤΑ κατά της έννοια την επίτευξης αυτοδοικητικών σκοπών ( άρθρο 252 Ν. 3463/2006) .
Η επιχείρηση «Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» δεν έχει δυνατότητα χρηματοδότησης από τον Δήμο είτε άμεσα είτε έμμεσα .

3. Παρά τον Νόμο με την υπ.αρθμ. 42/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά εγκρίνεται η επιχορήγηση της «Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» για την αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου κατά 750.000.00 ευρώ .
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης θέτει στο αρχείο ( ΑΠ 11977/13-04-2017 ) την ως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά αριθμό. 42/2016 .

Ο ορκωτός ελεγκτής – Λογιστής (7 Μαΐου 2015) που έλεγξε τα βιβλία της εταιρίας «Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» διαπιστώνει τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είναι μικρότερα του μισού 1/2 του μετοχικού της κεφαλαίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Ο Οικονομολόγος Λογιστής της «Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» στην από 01/09/2015 οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 750.000.00 μετά και το από τις 23/07/2015 υπόμνημα των νομικών επιστημόνων του Δήμου Λαγκαδά αναγνωρίζει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 ΚΝ 2190/1920 .

Το άρθρο 47 ΚΝ 2190/1920 ορίζει ότι «σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμών που προβλέπεται από το άρθρο 42 Γ κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας η την υιοθέτηση άλλων μέτρων» .

 

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα