Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Πέμπτη 08/06/2023

Αυξήσεις στο Νερό, τελη και συνδέσεις έρχονται από την ΔΕΥΑ Λαγκαδά

Η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της Επιχείρησης θα έχει εφαρμογή από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που την εγκρίνει, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
5) Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Λαγκαδά προκειμένου να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1069/1980.
6) Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο και την Υπηρεσία.

Στο Λαγκαδά και στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ματαπά 3) σήμερα Παρασκευή, 13
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνήλθε στην 23η
συνεδρίαση τακτική το Διοικητικό
Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου αριθμός 3791/9-12-2019 που επιδόθηκε
σε όλα τα μέλη και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο αριθμού
ένδεκα (11) μελών παρουσιάστηκαν τα οκτώ (8) μέλη, επιλήφθηκε της συζήτησης του
επόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης:
ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ξενιτίδης Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Μπούρας Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
3. Αναστασιάδης Νικόλαος, Μέλος
4. Μπρατάνης Αστέριος, Μέλος
5. Ξενιτόπουλος Χρήστος, Μέλος
6. Παντούσης Βασίλειος, Μέλος
7. Παρασίδης Αναστάσιος, Μέλος
8. Σαρίκου Άννα, Μέλος
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Βαρβαλιός Βασίλειος, Μέλος
2. Μπίζπος Κωνσταντίνιος, Μέλος
3. Πατλιάκας Εμμανουήλ, Μέλος
Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος της Επιχείρησης κ. Πασχαλίδης
Απόστολος.
ΘΕΜΑ 11o
: «Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
– Αποχέτευσης Δήμου Λαγκαδά».
Εισηγούμενος το 11ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης,
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανέφερε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Έχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις :
Λαμβάνοντας υπόψη:
 Το άρθρο 11 και την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την
ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»
 Την οργανωτική δομή της Επιχείρησης καθώς και τη στελέχωσή της
 Την αύξηση των λειτουργικών εξόδων, κυρίως λόγω και της επέκτασης του
αντικειμένου της Επιχείρησης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου που έχει ως
απόρροια την αύξηση τόσο των δαπανών συντήρησης όσο και της επέκτασης των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης
 Το γεγονός ότι τα έσοδα της Επιχείρησης που προέρχονται από το ειδικό τέλος
80% στο τιμολόγιο της Ύδρευσης αφορούν αποκλειστικά τα νέα έργα ύδρευσης και
αποχέτευσης που πρόκειται να κατασκευασθούν κατά τα επόμενα έτη στο σύνολο των Δ.Ε.
του Δήμου μας
 Το γεγονός ότι όλα τα είδη ύδρευσης και αποχέτευσης που προμηθεύεται η
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. αλλά και η τιμή του ρεύματος έχουν αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα, μόνο
το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ανόρυξης νερού να ανέρχεται στα 0,24€/m
3
, ενώ και η
τιμή ανά κυβικό νερού είναι αισθητά κάτω από τη μέση τιμή νερού των υπολοίπων
Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, καθιστώντας τα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά τα χαμηλότερα
όλων των Δ.Ε.Υ.Α.
Όπως γνωρίζετε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαγκαδά
οφείλει να καλύπτει από τα έσοδά της όλες τις δαπάνες της, ώστε να υπάρχει ισοσκέλιση
εσόδων – εξόδων και δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Κράτος, όπως ισχύει για τους
φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ούτε καν από τον Δήμο Λαγκαδά.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά ως γνωστόν ιδρύθηκε στις 31.12.1999, ενώ στην τωρινή
μορφή της, μετά τον Νόμο του Καλλικράτη, προήρθε αρχικά από την συγχώνευση των δύο
Δ.Ε.Υ.Α. που προϋπήρχαν, δηλαδή της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά και της Δ.Ε.Υ.Α. Λαχανά και
στην συνέχεια με την προσθήκη της αρμοδιότητας του αντικειμένου της ύδρευσης &
αποχέτευσης και των υπόλοιπων πέντε Δημοτικών Ενοτήτων, ήτοι Ασσήρου, Βερτίσκου,
Καλινδοίων, Κορώνειας και Σοχού.
Αναφορικά με την ύδρευση, η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να παρέχει προς
τους δημότες νερό πόσιμο για οικιακή χρήση.
Η διανομή του νερού στα όρια ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά γίνεται, πλην
ελαχίστων πηγών που όμως παρέχουν ελάχιστο νερό, σε ποσοστό σχεδόν 100% μέσω
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ), όπως είναι τα αντλιοστάσια των
γεωτρήσεων και των δεξαμενών προσυγκέντρωσης. Οι εγκαταστάσεις αυτές ανέρχονται
αριθμητικά στις 115, πράγμα που σημαίνει ότι η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος
είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Να σημειωθεί δε ότι το ρεύμα στις
Δ.Ε.Υ.Α. χρεώνεται ακριβώς όπως και το οικιακό, γεγονός που από μόνο καθιστά το
κόστος ανόρυξης του νερού το μεγαλύτερο έξοδο της Επιχείρησης και το οποίο φτάνει
ετησίως το ποσό των 850.000€, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και το 1.500.000€
μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου
στη Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά ως προς τις Ε.Ε.Λ., τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές ύδρευσης.
Μια άλλη μεγάλη δαπάνη που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι, λόγω της
παλαιότητας των δικτύων, οι πολλές βλάβες που προκύπτουν σε καθημερινή βάση και
πρέπει να επισκευαστούν, για να μην υπάρχει απώλεια νερού και να μη δημιουργούνται
προβλήματα στους καταναλωτές – δημότες, καθώς επίσης και η συντήρηση και επισκευή
των παλαιών Η/Μ εγκαταστάσεων.
Ως προς την αποχέτευση, η Επιχείρηση έχει στην αρμοδιότητά της τρεις (3)
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), σε Λαγκαδά (εξυπηρετούμενοι οικισμοί
Λαγκαδά & Χρυσαυγής), Ξυλόπολη και Πολυδένδρι.
Τα παραπάνω, σε συνάρτηση και με τις υπόλοιπες πάγιες & ανελαστικές δαπάνες
της Επιχείρησης, καλείται η υπηρεσία να τα αντιμετωπίσει μόνο από τις εισπράξεις τελών
ύδρευσης – αποχέτευσης. Η νέα τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που προτείνεται και
η οποία να σημειωθεί ότι συντάχθηκε με την συνδρομή υπαλλήλων από όλα τα Τμήματα
και τις Υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το Επιχειρησιακό
Πλάνο που συντάχθηκε με τη βοήθεια εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη,
εξασφαλίζει:
1. την τήρηση των απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
2. την τήρηση του Ν. 1069/1980
3. την ιδιότητα του νερού ως αγαθού για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών των
δημοτών.
4. την αντιμετώπιση της αξίας του νερού ως σπάνιου φυσικού πόρου
5. την ενθάρρυνση της εξοικονόμησης νερού, καθορίζοντας υψηλή τιμή για πρόσθετη
υψηλή κατανάλωση
6. την αποκατάσταση υπαρχουσών αδικιών μεταξύ μηδενικών/χαμηλών και υψηλών
καταναλώσεων.
7. την βιωσιμότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. χωρίς την ύπαρξη υψηλών πλεονασμάτων, ειδικά
στις δύσκολες εποχές που διαμορφώνουν οι οικονομικές συνθήκες
Η μέση σταθμισμένη τιμή ύδρευσης (έσοδα/κυβικά χρέωσης) της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
είναι χαμηλότερη των μέσων σταθμισμένων τιμών των υπολοίπων Δ.Ε.Υ.Α. της Χώρας,
όπως αυτή διαμορφώνεται στο έτος 2019.
Η υπάρχουσα τιμολόγηση της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά δεν καλύπτει όλα όσα
προβλέπονται από τον Νόμο (ισοσκέλιση των εξόδων λειτουργίας με τα έσοδα ύδρευσης –
αποχέτευσης κατά παράβαση των άρθρων 25 & 26 του Ν. 1069/80) και δεν καλύπτει ούτε
το λειτουργικό κόστος όπου εφαρμόζεται μη ορθολογική τιμολόγηση. Τα στοιχεία των
προηγούμενων Ισολογισμών και τα αποτελέσματα χρήσης, υποδεικνύουν ότι δεν
εφαρμόζεται τιμολογιακή πολιτική που να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα. Αν δούμε
προσεκτικά τις τιμολογήσεις και τα έσοδα, διαπιστώνουμε μη εφαρμογή των άρθρων 25
και 26 του Ν. 1069/80 που αναφέρει ότι τα έσοδα ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει
υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και
συντήρησης των δικτύων, αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων
συναφθέντων δανείων.
Σημειώνεται ότι το 2018 βεβαιώθηκαν στους καταλόγους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
1.851.608,36 € (με ΦΠΑ) και εισπράχθηκαν 2.034.411,61 € (με ΦΠΑ). Από αυτά, η αξία
του νερού ήταν 556.301,27 €, το ειδικό τέλος 80% ήταν 451.009,49 €, η συντήρηση
υδρομέτρων ήταν 52.615,50 €, η αξία της αποχέτευσης ήταν 49.280,27 €, οι ειδικές
χρεώσεις ήταν 5.360,07 €, τα πάγια της ύδρευσης ήταν 318.588,24 € και τα πάγια της
αποχέτευσης ήταν 165.425,00 € (όλες οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ). Η εισπραξιμότητα
βέβαια, ανέρχεται περίπου στο 60% επί των βεβαιωθέντων, διότι τα υπόλοιπα αποτελούν
εισπράξεις παλαιοτέρων ετών. Για το λόγο αυτό η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα μέτρα που
προβλέπει η Πολιτεία προκειμένου να εισπράξει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τις
απαιτήσεις της, προβαίνοντας σε προειδοποιήσεις αλλά και διακοπές κακοπληρωτών κι
έχει λάβει απόφαση για βεβαίωση των οφειλών στη ΔΟΥ.
Με την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική διαφαίνεται ότι στα επόμενα έτη θα
υπάρχει μεγάλο πρόβλημα μη ισοσκέλισης εσόδων – εξόδων στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και
συνακόλουθα μη βιωσιμότητας της επιχείρησης.
Τα λειτουργικά έξοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ειδικότερα οι αμοιβές και τα έξοδα
προσωπικού, οι αποσβέσεις και οι παροχές τρίτων παραμένουν σε πολύ καλό επίπεδο σε
σχέση με τα έξοδα, στοιχείο που αντικατοπτρίζει τη σφιχτή πολιτική της Επιχείρησης,
παρά τη μη ορθολογική πολιτική τιμολόγησης.
Προτείνεται λοιπόν η αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
καθώς και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Η αναπροσαρμογή αυτή είναι
αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας με το τι συμβαίνει στις άλλες Δ.Ε.Υ.Α. των όμορων και
όχι μόνο περιοχών, αλλά στηρίζεται επίσης και σε μία προσπάθεια δίκαιης αντιμετώπισης
όλων των δημοτών μας, έχοντας πάντα ως στόχο την ορθολογική χρήση του νερού.
Ακολουθούν πίνακες και προτάσεις της προτεινόμενης τιμολογιακής πολιτικής.
Σημειώνονται ότι και με τις νέες τιμές της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., τα τιμολόγια που θα διαμορφωθούν
για τους καταναλωτές του Δήμου Λαγκαδά συγκριτικά με αυτές άλλων Δ.Ε.Υ.Α. άλλων
Δήμων θα είναι και πάλι χαμηλότερα.


ΠΡΟΣΤΙΜΑ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)
1. Σε περίπτωση παράνομης σύνδεσης το πρόστιμο να ανέρχεται στα 1.000,00€
2. Σε περίπτωση παραβίασης σφραγίδας υδρομέτρου σύνδεσης το πρόστιμο να
ανέρχεται στα 500,00€.
3. Σε περίπτωση παράνομης χρήσης πυροσβεστικού κρουνού το πρόστιμο να
ανέρχεται στα 2.000,00€.
4. Σε περίπτωση παράνομης σύνδεσης αποχέτευσης το πρόστιμο να ανέρχεται στα
1.500,00€.
5. Σε περίπτωση κάλυψης υδρομέτρου ή φρεατίου με υλικά ώστε να μην είναι
δυνατός ο έλεγχός του το πρόστιμο να ανέρχεται στα 250,00€.
6. Για θραύσεις αγωγών από υπαιτιότητα τρίτων η ελάχιστη χρέωση ανά διατομή
αγωγού ύδρευσης να είναι:
 Φ63/350,00€
 Φ90/450,00€
 Φ100/500,00€
 Φ200/700,00€
 Φ300/1.100,00€
 Φ άνω των 300/1.600,00€
Σε περίπτωση δημιουργίας σοβαρών απωλειών ή ζημιών να επιμετρηθούν και να
χρεωθούν πρόσθετα. Σε περίπτωση που από την θραύση του αγωγού δημιουργηθούν
σοβαρότερα προβλήματα να εκτιμηθούν οι ζημιές και η χρέωσή τους να ανέρχεται στα
1.000,00€.
Σε περίπτωση κάλυψης από τρίτους καλυμμάτων φρεατίων αποχέτευσης ή
ύδρευσης, σχαρών συλλογής ομβρίων, βανών κ.λ.π. και μη ανύψωσης αυτών σε περίπτωση
δημιουργίας νέου τάπητα ή νέου δαπέδου υψηλότερα της επιφάνειας που είναι
κατασκευασμένα τα ανωτέρω και εφόσον δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα από την
ανωτέρω παρέμβαση τρίτου, η Επιχείρηση να προβεί σε εκτίμηση της ζημιάς και η χρέωσή
του να ανέρχεται στα 250,00€ για έκαστο εξ αυτών.
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)
1. Σε περίπτωση επανασύνδεσης υδρομέτρου του οποίου η διακοπή έγινε με αίτημα
καταναλωτή να χρεώνεται 20,00€.
2. Τέλη απόφραξης για Μονοκατοικίες – Διπλοκατοικίες το κόστος να είναι 50,00€
ανά ώρα εργασίας.
3. Τέλη απόφραξης για Πολυκατοικίες το κόστος να είναι 100,00€ ανά ώρα εργασίας.
4. Τέλη εναπόθεσης βοθρολυμάτων στην Ε.Ε.Λ. με αυτοκίνητα έως και 6 τόνων το
κόστος να είναι 20,00€ ανά φορτίο (όταν ολοκληρωθούν οι δεξαμενές υποδοχής
βοθρολυμάτων).
5. Τέλη εναπόθεσης βοθρολυμάτων στην Ε.Ε.Λ. με αυτοκίνητα άνω των 6 τόνων το
κόστος να είναι 30,00€ ανά φορτίο (όταν ολοκληρωθούν οι δεξαμενές υποδοχής
βοθρολυμάτων).
6. Σε περιπτώσεις βλαβών ιδιωτικών παροχών πριν το υδρόμετρο, το κόστος υλικών
& εργασιών να επιμερίζεται κατά 50% στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και κατά 50% στον ιδιοκτήτη του
ακινήτου και στην οποία βλάβη να επεμβαίνει η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μόνο εφόσον αυτή βρίσκεται
εκτός του ακινήτου. Για τις βλάβες εντός των ακινήτων, ακόμη και εάν αυτές βρίσκονται
πριν το υδρόμετρο, να γίνονται με αποκλειστική δαπάνη και ευθύνη των ιδιωτών.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Προτείνεται η καθιέρωση του τέλους εγγύησης ενοικιαζομένων ακινήτων
που θα πρέπει να καταβάλλει τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο καταναλωτής στην
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ Φ.Π.Α.
Ιδιοκτήτης 100,00 €
Ενοικιαστής 200,00 €
Διατήρηση της χρέωσης των υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης με τις ίδιες
τιμές που ισχύουν μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα:
ΥΔΡΕΥΣΗ
Α/Α ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Μ.Μ.
ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ
Φ.Π.Α.
1 ΒΑΝΑ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
2 ΒΑΝΑ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 €
3 ΒΑΝΑ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
4 ΒΑΝΑ 2’ ΤΕΜΑΧΙΟ 30,00 €
5 ΒΑΝΑ 2 ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 60,00 €
6 ΒΑΝΑ 3’ ΤΕΜΑΧΙΟ 90,00 €
7 ΝΙΠΕΛ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
8 ΝΙΠΕΛ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
9 ΝΙΠΕΛ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
10 ΡΑΚΟΡ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
11 ΡΑΚΟΡ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
12 ΡΑΚΟΡ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
13 ΡΑΚΟΡ Α Φ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
14 ΡΑΚΟΡ Α Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
15 ΣΥΣΤΟΛΗ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
16 ΣΥΣΤΟΛΗ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
17 ΣΥΣΤΟΛΗ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
18 ΚΟΛΑΡΟ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
19 ΚΟΛΑΡΟ Φ75 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 €
20 ΚΟΛΑΡΟ Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 8,00 €
21 ΚΟΛΑΡΟ Φ110 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
22 ΖΙΜΠΩ Φ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
23 ΖΙΜΠΩ Φ75 ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
24 ΖΙΜΠΩ Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
25 ΑΚΡΑΙΑ Φ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
26 ΑΚΡΑΙΑ Φ75 ΤΕΜΑΧΙΟ 15,00 €
27 ΑΚΡΑΙΑ Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 18,00 €
28 ΤΑΦ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
29 ΤΑΦ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
30 ΤΑΦ Φ63 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 36,00 €
31 ΤΑΦ Φ75 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 46,00 €
32 ΤΑΦ Φ90 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00 €
33 ΤΑΠΑ Θ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
34 ΤΑΠΑ Θ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
35 ΤΑΠΑ Θ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
36 ΤΑΠΑ Α ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
37 ΤΑΠΑ Α ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
38 ΤΑΠΑ Α 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
39 ΤΑΠΑ Φ63 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
40 ΤΑΠΑ Φ75 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 €
41 ΤΑΠΑ Φ90 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
42 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ63 16” ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
43 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ90 16” ΤΕΜΑΧΙΟ 25,00 €
44 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ90 10” ΤΕΜΑΧΙΟ 15,00 €
45 ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 16,00 €
46 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 17,00 €
47 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 23,00 €
48 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1” ΤΕΜΑΧΙΟ 60,00 €
49 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 2” ΤΕΜΑΧΙΟ 200,00 €
50 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18 m 1,50 €
51 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 m 2,00 €
52 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 m 2,50 €
53 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ32 m 2,50 €
54 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ63 16atm m 6,00 €
55 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ75 16atm m 8,00 €
56 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ90 16atm m 9,00 €
57 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ110 16atm m 12,00 €
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
A/A ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Μ.Μ.
ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ
Φ.Π.Α.
1 ΓΩΝΙΑ Φ11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
2 ΓΩΝΙΑ Φ125 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
3 ΓΩΝΙΑ Φ140 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
4 ΓΩΝΙΑ Φ160 ΤΕΜΑΧΙΟ 11,00 €
5 ΓΩΝΙΑ Φ200 ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 €
6 ΗΜΙΤΑΦ Φ110 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
7 ΗΜΙΤΑΦ Φ125 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
8 ΗΜΙΤΑΦ Φ140 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
9 ΗΜΙΤΑΦ Φ160 ΤΕΜΑΧΙΟ 11,00 €
10 ΗΜΙΤΑΦ Φ200 ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 €
11 PVC Φ110 m 7,00 €
12 PVC Φ125 m 8,00 €
13 PVC Φ140 m 10,00 €
14 PVC Φ160 m 14,00 €
15 PVC Φ200 m 20,00 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Οι εργασίες να αφορούν σε εκσκαφή άνω των τριών μέτρων (3m). Οι
χρεώσεις για τις εργασίες που περιλαμβάνουν εκσκαφή να διαμορφωθούν ως εξής:
Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ Φ.Π.Α.
1 ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ/ΤΣΙΜΕΝΤΟ m 20,00 €
2 ΣΕ ΧΩΜΑ m 5,00 €
H ελάχιστη χρέωση εργασιών για εκσκαφή κάτω των 3m να είναι συνολικά:
Α/Α
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΠO 0 – 3 m
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΕ € ΠΡΟ Φ.Π.Α.
1 ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ/ΤΣΙΜΕΝΤΟ 100,00 €
2 ΣΕ ΧΩΜΑ 60,00 €
ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)
10€ ανά στρέμμα για κάθε φορά ποτίσματος και ανεξαρτήτου καλλιέργειας
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)
Ετήσιο τέλος ύδρευσης Δημοτικών ακινήτων 1.000€
Ετήσιο τέλος αποχέτευσης Δημοτικών ακινήτων 500€
Τέλος, για την Τ.Κ. Αδάμ προτείνεται η κατάργηση της μείωσης στην
κατανάλωση νερού που ίσχυε στα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., για το λόγο ότι πλέον
άρχισε τη λειτουργία της η μονάδα αντίστροφης όσμωσης.
Η αναπροσαρμογή της τιμολόγησης κρίνεται αναγκαία αφού μοναδικός
στόχος είναι η αειφορία και η άριστη ποιότητα νερού που προϋποθέτουν υδατική
πολιτική ικανή και βιώσιμη που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τόσο της
Επιχείρησης, όσο και των πολιτών. Πέρα από το γεγονός ότι θα εναρμονιστεί πλήρως
με τη Νομοθεσία και θα καταστεί βιώσιμη, η Επιχείρηση θα μπορέσει να εκτελέσει
τα επόμενα χρόνια έργα υποδομής με αποτέλεσμα να μειώσει το κόστος παραγωγής
και εν τέλει να μειώσει το τιμολόγιό της.
Μόνο υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα επιτευχθεί:
o Η βελτίωση της υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών στους Δημότες με
το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τον ελάχιστο χρόνο εξυπηρέτησής τους
o Η εξοικονόμηση των μεγάλου μεγέθους λειτουργικών δαπανών
o Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης
o Η συνέχιση του επενδυτικού έργου της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά με στόχο την
ικανοποίηση των έργων της ύδρευσης – αποχέτευσης στον Λαγκαδά
o Η δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.
o Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (Π.Ε.Π.,
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., Τ.Σ.) καθώς και η κάλυψη έργων που δεν καλύπτεται από αυτά.
o Η αναδιοργάνωση της λειτουργίας της Επιχείρησης βάσει συγχρόνων μορφών
οργάνωσης και διοίκησης.
o Η εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους
δημότες – καταναλωτές
Αυτό που θα κρίνει πάντως την επιτυχία της πολιτικής κοστολόγησης του
νερού σύμφωνα με την αξία του, είναι το κατά πόσον θα γίνει κοινή συνείδηση στους
πολίτες ότι δεν αποτελεί ένα ακόμη εισπρακτικό μέσον από μέρους της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαγκαδά και δεν στοχεύει πουθενά αλλού,
παρά μόνο στην προστασία του πολύτιμου φυσικού αγαθού από τη σπάταλη χρήση
και την ποιοτική υποβάθμιση. Ο τελικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των
συνθηκών της ζωής, καθώς και η προσπάθεια αποκατάστασης της σημερινής
κοινωνικής αδικίας, όπως είναι το γεγονός άλλοι να σπαταλούν και να ρυπαίνουν το
νερό και άλλοι να αναγκάζονται να το πληρώνουν ή να το καθαρίζουν
Και κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, είδε το Επιχειρησιακό
Σχέδιο 2020 – 2024, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας και
συγκεκριμένα:
 τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/23-08-1980) «Περί κινήτρων δια
την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»
 την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων
 το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 280) Προστασία και διαχείριση των υδάτων –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000
 τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και γενικών
διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και την
κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την αναπροσαρμογή των τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης σύμφωνα
με την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ως ακολούθως:
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΥΒΙΚΑ (m
3
) ΤΙΜΗ (€/m
3
) προ Φ.Π.Α.
0 – 30 0,20
31 – 60 0,25
61 – 100 0,30
101 – 150 0,35
151 – 200 0,50
200 και άνω 1,00
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΚΥΒΙΚΑ (m
3
) ΤΙΜΗ (€/m
3
) προ Φ.Π.Α.
0 – 50 1,00
51 – 100 1,50
101 – 150 2,00
150 και άνω 3,00
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ – ΣΤΑΒΛΟΙ
1,00€/m
3
με Φ.Π.Α. ανεξαρτήτου κλίμακας
ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
10,00€/τρίμηνο μαζί με Φ.Π.Α.
ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ &
ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ
25,00€/τρίμηνο μαζί με Φ.Π.Α.
ΠΑΓΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΠΡΟ ΦΠΑ) (αφορά όλους τους οικισμούς που διαθέτουν
δίκτυο ομβρίων ανεξαρτήτου κλίμακας & μεγέθους)
7,50€ /τρίμηνο
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
50% επί της καθαρής αξίας του νερού
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
10,00€ με Φ.Π.Α., το οποίο θα επιστρέφεται ατελώς στον καταναλωτή σε περίπτωση
που αποδειχθεί λάθος καταμέτρησης από την Επιχείρηση.
Ακόμη:
 Η ελάχιστη χρέωση ενδεικτικών καταναλώσεων για υδρόμετρα τα οποία
βρίσκονται τοποθετημένα σε χώρο που δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση από την
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και παρά την ειδοποίηση των χρηστών, αυτοί δεν προβαίνουν στις
απαιτούμενες ενέργειες για να καταστήσουν δυνατό τον έλεγχο των υδρομέτρων θα είναι
50m
3
στον 1ο
λογαριασμό και θα διπλασιάζεται σε κάθε επόμενο λογαριασμό, δηλαδή
100m
3
στον 2ο
λογαριασμό, 200m
3
στον 3ο
λογαριασμό κ.ο.κ.
 Η μη πληρωμή δεύτερου συνεχόμενου λογαριασμού θα επιφέρει την διακοπή της
σύνδεσης άμεσα.
 Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής θα επιβαρύνονται οι λογαριασμοί με τους
νόμιμους τόκους.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Για τις ειδικές κατηγορίες των πολιτών θα ισχύουν οι εξής εκπτώσεις:
1. 50% στους πολύτεκνους
2. 50% στα άτομα με αναπηρία 67% και άνω
3. 50% σε μονογονεϊκές οικογένειες με 1 ανήλικο τουλάχιστον
4. 25% σε τρίτεκνους που το ένα τέκνο τους είναι ανήλικο ή στρατιώτης ή
φοιτητής έως 25 ετών
5. 25% σε άπορους
Όλες οι εκπτώσεις θα γίνονται εφόσον προσκομιστούν τα ανάλογα
δικαιολογητικά για την κάθε κατηγορία και αφορούν στην αξία κατανάλωσης νερού. Οι
εκπτώσεις γίνονται μόνο για την μόνιμη κατοικία και δεν ισχύουν για οικόπεδα,
επαγγελματικούς χώρους και για οικόπεδα εκτός σχεδίου.
ΤΕΛΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)
1. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης για ακίνητα εντός οικισμού με κατοικία, με παροχή
1/2’’ το κόστος θα είναι 100,00€, χωρίς κατοικία το κόστος θα είναι 300,00€.
2. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης για ακίνητα εντός οικισμού με κατοικία, με παροχή
3/4’’ το κόστος θα είναι 150,00€, χωρίς κατοικία το κόστος θα είναι 300,00€.
3. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης για ακίνητα εκτός οικισμού με κατοικία, με παροχή
1/2’’ το κόστος θα είναι 600,00€, χωρίς κατοικία το κόστος θα είναι 1.000,00€.
4. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης για ακίνητα εκτός οικισμού με κατοικία, με παροχή
3/4’’ το κόστος θα είναι 800,00€, χωρίς κατοικία το κόστος θα είναι 1.200,00€.
5. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης ακινήτων με παροχή 1’’ εντός οικισμού με κατοικία
το κόστος θα είναι 400,00€, χωρίς κατοικία το κόστος θα είναι 800,00€.
6. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης ακινήτων με παροχή 1’’ εκτός οικισμού με κατοικία
το κόστος θα είναι 1.000,00€, χωρίς κατοικία το κόστος θα είναι 1.400,00€.
7. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης ακινήτων με παροχή 2’’ το κόστος θα είναι
1.600,00€.
8. Τέλος σύνδεσης πυροσβεστικής φωλιάς το κόστος θα είναι 1.600,00€.
9. Δικαίωμα σύνδεσης αποχέτευσης το κόστος θα είναι 200,00€.
10. Εγγύηση κατανάλωσης οικιών για κάθε υδρόμετρο εντός σχεδίου το κόστος θα
είναι 100,00€.
11. Εγγύηση κατανάλωσης οικιών για κάθε υδρόμετρο εκτός σχεδίου το κόστος θα
είναι 300,00€.
12. Εγγύηση κατανάλωσης σε ακίνητα χωρίς κατοικία εντός σχεδίου το κόστος θα
είναι 300,00€.
13. Εγγύηση κατανάλωσης σε ακίνητα χωρίς κατοικία εκτός σχεδίου το κόστος θα
είναι 500,00€.
ΠΡΟΣΤΙΜΑ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)
1. Σε περίπτωση παράνομης σύνδεσης το πρόστιμο θα ανέρχεται στα 1.000,00€
2. Σε περίπτωση παραβίασης σφραγίδας υδρομέτρου σύνδεσης το πρόστιμο θα
ανέρχεται στα 500,00€.
3. Σε περίπτωση παράνομης χρήσης πυροσβεστικού κρουνού το πρόστιμο θα
ανέρχεται στα 2.000,00€.
4. Σε περίπτωση παράνομης σύνδεσης αποχέτευσης το πρόστιμο θα ανέρχεται στα
1.500,00€.
5. Σε περίπτωση κάλυψης υδρομέτρου ή φρεατίου με υλικά ώστε να μην είναι
δυνατός ο έλεγχος του το πρόστιμο θα ανέρχεται στα 250,00€.
6. Για θραύσεις αγωγών από υπαιτιότητα τρίτων η ελάχιστη χρέωση ανά διατομή
αγωγού ύδρευσης θα είναι:
 Φ63/350,00€
 Φ90/450,00€
 Φ100/500,00€
 Φ200/700,00€
 Φ300/1.100,00€
 Φ άνω των 300/1.600,00€
Σε περίπτωση δημιουργίας σοβαρών απωλειών ή ζημιών θα επιμετρηθούν και θα
χρεωθούν πρόσθετα. Σε περίπτωση που από την θραύση του αγωγού δημιουργηθούν
σοβαρότερα προβλήματα θα εκτιμηθούν οι ζημιές και η χρέωση τους θα ανέρχεται στα
1.000,00€.
Σε περίπτωση κάλυψης από τρίτους καλυμμάτων φρεατίων αποχέτευσης ή
ύδρευσης, σχαρών συλλογής ομβρίων, βανών κ.λ.π. και μη ανύψωσης αυτών σε περίπτωση
δημιουργίας νέου τάπητα ή νέου δαπέδου υψηλότερα της επιφάνειας που είναι
κατασκευασμένα τα ανωτέρω και εφόσον δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα από την
ανωτέρω παρέμβαση τρίτου, η Επιχείρηση θα προβεί σε εκτίμηση της ζημιάς και η χρέωσή
του θα ανέρχεται στα 250,00€ για έκαστο εξ αυτών.
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)
1. Σε περίπτωση επανασύνδεσης υδρομέτρου του οποίου η διακοπή έγινε με αίτημα
καταναλωτή θα χρεώνεται 20,00€.
2. Τέλη απόφραξης για Μονοκατοικίες – Διπλοκατοικίες το κόστος θα είναι 50,00€
ανά ώρα εργασίας.
3. Τέλη απόφραξης για Πολυκατοικίες το κόστος θα είναι 100,00€ ανά ώρα εργασίας.
4. Τέλη εναπόθεσης βοθρολυμάτων στην Ε.Ε.Λ. με αυτοκίνητα έως και 6 τόνων το
κόστος θα είναι 20,00€ ανά φορτίο (όταν ολοκληρωθούν οι δεξαμενές υποδοχής
βοθρολυμάτων).
5. Τέλη εναπόθεσης βοθρολυμάτων στην Ε.Ε.Λ. με αυτοκίνητα άνω των 6 τόνων το
κόστος θα είναι 30,00€ ανά φορτίο (όταν ολοκληρωθούν οι δεξαμενές υποδοχής
βοθρολυμάτων).
6. Σε περιπτώσεις βλαβών ιδιωτικών παροχών πριν το υδρόμετρο, το κόστος υλικών
& εργασιών θα επιμερίζεται κατά 50% στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και κατά 50% στον ιδιοκτήτη του
ακινήτου και στην οποία βλάβη θα επεμβαίνει η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μόνο εφόσον αυτή βρίσκεται
εκτός του ακινήτου. Για τις βλάβες εντός των ακινήτων, ακόμη και εάν αυτές βρίσκονται
πριν το υδρόμετρο, θα γίνονται με αποκλειστική δαπάνη και ευθύνη των ιδιωτών.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Καθιερώνεται από εδώ και εφεξής το τέλος εγγύησης ενοικιαζομένων
ακινήτων που θα πρέπει να καταβάλλει τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο καταναλωτής
στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ Φ.Π.Α.
Ιδιοκτήτης 100,00 €
Ενοικιαστής 200,00 €
Η χρέωση των υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης διατηρείται σταθερή και
συγκεκριμένα:
ΥΔΡΕΥΣΗ
Α/Α ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Μ.Μ.
ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ
Φ.Π.Α.
1 ΒΑΝΑ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
2 ΒΑΝΑ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 €
3 ΒΑΝΑ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
4 ΒΑΝΑ 2’ ΤΕΜΑΧΙΟ 30,00 €
5 ΒΑΝΑ 2 ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 60,00 €
6 ΒΑΝΑ 3’ ΤΕΜΑΧΙΟ 90,00 €
7 ΝΙΠΕΛ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
8 ΝΙΠΕΛ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
9 ΝΙΠΕΛ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
10 ΡΑΚΟΡ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
11 ΡΑΚΟΡ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
12 ΡΑΚΟΡ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
13 ΡΑΚΟΡ Α Φ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
14 ΡΑΚΟΡ Α Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
15 ΣΥΣΤΟΛΗ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
16 ΣΥΣΤΟΛΗ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
17 ΣΥΣΤΟΛΗ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
18 ΚΟΛΑΡΟ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
19 ΚΟΛΑΡΟ Φ75 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 €
20 ΚΟΛΑΡΟ Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 8,00 €
21 ΚΟΛΑΡΟ Φ110 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
22 ΖΙΜΠΩ Φ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
23 ΖΙΜΠΩ Φ75 ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
24 ΖΙΜΠΩ Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
25 ΑΚΡΑΙΑ Φ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
26 ΑΚΡΑΙΑ Φ75 ΤΕΜΑΧΙΟ 15,00 €
27 ΑΚΡΑΙΑ Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 18,00 €
28 ΤΑΦ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
29 ΤΑΦ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
30 ΤΑΦ Φ63 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 36,00 €
31 ΤΑΦ Φ75 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 46,00 €
32 ΤΑΦ Φ90 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00 €
33 ΤΑΠΑ Θ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
34 ΤΑΠΑ Θ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
35 ΤΑΠΑ Θ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
36 ΤΑΠΑ Α ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
37 ΤΑΠΑ Α ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
38 ΤΑΠΑ Α 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
39 ΤΑΠΑ Φ63 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
40 ΤΑΠΑ Φ75 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 €
41 ΤΑΠΑ Φ90 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
42 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ63 16” ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
43 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ90 16” ΤΕΜΑΧΙΟ 25,00 €
44 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ90 10” ΤΕΜΑΧΙΟ 15,00 €
45 ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 16,00 €
46 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 17,00 €
47 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 23,00 €
48 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1” ΤΕΜΑΧΙΟ 60,00 €
49 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 2” ΤΕΜΑΧΙΟ 200,00 €
50 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18 m 1,50 €
51 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 m 2,00 €
52 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 m 2,50 €
53 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ32 m 2,50 €
54 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ63 16atm m 6,00 €
55 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ75 16atm m 8,00 €
56 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ90 16atm m 9,00 €
57 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ110 16atm m 12,00 €
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
A/A ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Μ.Μ.
ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ
Φ.Π.Α.
1 ΓΩΝΙΑ Φ11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
2 ΓΩΝΙΑ Φ125 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
3 ΓΩΝΙΑ Φ140 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
4 ΓΩΝΙΑ Φ160 ΤΕΜΑΧΙΟ 11,00 €
5 ΓΩΝΙΑ Φ200 ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 €
6 ΗΜΙΤΑΦ Φ110 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
7 ΗΜΙΤΑΦ Φ125 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
8 ΗΜΙΤΑΦ Φ140 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
9 ΗΜΙΤΑΦ Φ160 ΤΕΜΑΧΙΟ 11,00 €
10 ΗΜΙΤΑΦ Φ200 ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 €
11 PVC Φ110 m 7,00 €
12 PVC Φ125 m 8,00 €
13 PVC Φ140 m 10,00 €
14 PVC Φ160 m 14,00 €
15 PVC Φ200 m 20,00 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Οι εργασίες θα αφορούν σε εκσκαφή άνω των τριών μέτρων (3m). Οι
χρεώσεις για τις εργασίες που περιλαμβάνουν εκσκαφή θα διαμορφωθούν ως εξής:
Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ Φ.Π.Α.
1 ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ/ΤΣΙΜΕΝΤΟ m 20,00 €
2 ΣΕ ΧΩΜΑ m 5,00 €
H ελάχιστη χρέωση εργασιών για εκσκαφή κάτω των 3m θα είναι συνολικά:
Α/Α
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΠO 0 – 3 m
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΕ € ΠΡΟ Φ.Π.Α.
1 ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ/ΤΣΙΜΕΝΤΟ 100,00 €
2 ΣΕ ΧΩΜΑ 60,00 €
ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)
10€ ανά στρέμμα για κάθε φορά ποτίσματος και ανεξαρτήτου καλλιέργειας
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)
Ετήσιο τέλος ύδρευσης Δημοτικών ακινήτων 1.000€
Ετήσιο τέλος αποχέτευσης Δημοτικών ακινήτων 500€
2) Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται ανά τρίμηνο και θα περιλαμβάνουν τα πάγια και
15m
3
ανά λογαριασμό ενώ στον τελευταίο λογαριασμό κάθε εξαμήνου θα γίνεται
καταμέτρηση και εκκαθάριση.
3) Ως προς την Τ.Κ. Αδάμ, καταργείται η μείωση στην κατανάλωση νερού που ίσχυε
στα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., για το λόγο ότι πλέον άρχισε τη λειτουργία της η μονάδα
αντίστροφης όσμωσης.
4) Η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της Επιχείρησης θα έχει εφαρμογή
από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που την εγκρίνει,
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
5) Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Λαγκαδά προκειμένου να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1069/1980.
6) Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο και την Υπηρεσία.
Αριθμός Απόφασης
-595/2019-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ξενιτίδης Γεώργιος 1. Μπούρας Αθανάσιος
2. Αναστασιάδης Νικόλαος
3. Μπρατάνης Αστέριος
4. Ξενιτόπουλος Χρήστος
5. Παντούσης Βασίλειος
6. Παρασίδης Αναστάσιος
7. Σαρίκου Άννα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα