Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Κυριακή 19/05/2024

Αύξησεις εν μέσω πανδημίας στα κοιμητήρια του Δήμου Λαγκαδά

Πέρασε η αύξηση στα κοιμητήρια Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά δείτε όλη την απόφαση και ποιοι σύμβουλοι ψηφίσαν υπέρ και ποιοι κατά και Λευκό .

Στο Λαγκαδά σήμερα την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Αφού άκουσε την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έλαβε υπόψη του, το άρθρο 65 του
Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, την υπ΄ αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση
συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ.
429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), το άρθρο 77 Ν. 4172/2013, το άρθρο 19 του 24-
9/20-10-1958 Β. Δ/τος, το άρθρο 17 του Ν.1080/80, τις διατάξεις των άρθρων 79, 93 και 103-
105 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 και ιδιαίτερα την περ.
ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και
συμπληρώθηκαν από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και από την παρ. 3 του
άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α’), τις διατάξεις του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄), τις διατάξεις του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 A’), την υπ’ αριθμ.
52/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΛ5ΩΛΛ-ΓΝΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις υπ’ αρ. 472/2013
(ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΛΛ-ΒΙΧ), 5/2018 (ΑΔΑ: ΨΜΘ6ΩΛΛ-1ΡΥ), 170/2018 (ΑΔΑ: 6Β52ΩΛΛ-ΠΘΖ) και
223/2019 (ΑΔΑ: 6Ο4ΛΩΛΛ-ΦΑ5) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, την υπ’
αριθμ. 71395/9/8-1-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12563/15-04-2020 εισήγηση του Τμήματος
Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την υπ’ αριθμ.
41/12243/14.06.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης την προφορική διευκρίνιση-ενημέρωση του Αντιδημάρχου κ. Αϊβαζίδη
Χαραλάμπου και μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά
μετά την απομαγνητοφώνηση και ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία δεκαεπτά
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5eb1298179baec30abf2d614 στις 06/05/20 09:23
12
(17) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ,

Δεκαπέντε (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΑΤΑ  οι κ.κ.
Αναστασιάδης Ιωάννης, Ανδρεάδου Ελπινίκη, Βαρβαλιός Βασίλειος, Γρούσκος
Τριαντάφυλλος, Δημητριάδης Βασίλειος, Κριτόπουλος Χαράλαμπος, Κυργιάννης
Χαράλαμπος, Κυριακούδης Θεοχάρης, Μόσχου Σακονίδου Μαρία, Μπάσιας Σταύρος,
Μπέφα Σοφία, Στόϊος Ηλίας, Ταυρίδου Μαρία, Τζαγγάνας Ηλίας και Τσουκάνης Αθανάσιος

Δύο (02) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Κούκος Γεώργιος και Σεπιάδης Γεώργιος ψήφισαν λευκό

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 17 με 15
Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 52/2020 (ΑΔΑ:
6ΚΛ5ΩΛΛ-ΓΝΣ) απόφασή της, τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων χρήσης
δημοτικών κοιμητηρίων για το έτος 2020, ως εξής:
Α/Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ
1 Δικαίωμα ενταφιασμού (10 έτη) για όλο το Δήμο Λαγκαδά, πλην
κοιμητηρίου Αγγελοχωρίου 100,00 €
2 Δικαίωμα ενταφιασμού (10 έτη) κοιμητηρίου Αγγελοχωρίου 500,00 €
3 Δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο 500,00 €
4 Πρόστιμο κατασκευής τάφου εκτός των οριζόμενων
προδιαγραφών 1.000,00 €
5 Για όσους έχουν καταβάλει ποσό μικρότερο των 100 ευρώ για
δικαίωμα ενταφιασμού χρονικής διάρκειας μικρότερης ή ίσης της
δεκαετίας, επιβάλλεται το υπόλοιπο ποσό μέχρι συμπλήρωσης
των 100 €, το οποίο και καλύπτει το σύνολο της δεκαετίας που ο
Κανονισμός Λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Λαγκαδά (5/2018
(ΑΔΑ: ΨΜΘ6ΩΛΛ-1ΡΥ) και 170/2018 (ΑΔΑ: 6Β52ΩΛΛ-ΠΘΖ)
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά) προβλέπει.
Αναλογική
χρέωση
6 Παράταση δικαιώματος παραμονής σε τάφο πέραν της 10ετίας 100,00 €
ανά έτος
7 Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίων 20,00 €
ανά έτος
8 Στα κοιμητήρια που δεν υπάρχει οστεοφυλάκιο η παραμονή στον
τάφο χρεώνεται ως δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου 20,00 € ανά έτος
Για τους μη κατοίκους και μη δημότες του Δήμου Λαγκαδά ο ενταφιασμός τους, εφόσον
ζητηθεί, θα γίνεται εντός του Δήμου και σε κοιμητήριο που θα υπάρχει κενός και διαθέσιμος
χώρος, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου και προηγούμενη ενημέρωση
από τα Συμβούλια ή τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την ύπαρξη κενού και διαθέσιμου
χώρου.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα