Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Πέμπτη 13/06/2024

Δήμος Λαγκαδά : Προκήρυξη Τοπογράφου Ειδικού συνεργάτη

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ 07-06-2010/τ. Α’/).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 & 167 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007), όπως
τροποποιήθηκε με το αρθρ. 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ/Α’/19-3-2018) «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της ΔημοκρατίαςΕνίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» .

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016.

5. Τις διατάξεις της παρ. 2, περιπτ. ια του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 με τις οποίες εξαιρούνται από το σύστημα προσλήψεων οι μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί
συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες.

6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/τ.Β’/01-11-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 830/τ.Β’/29-3-2016 και ΦΕΚ 1004/τ.Β’/26-3-2019).

7. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη που θα επικουρεί τον κ. Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικά του έργου του και συγκεκριμένα με παροχή συμβουλών, διατύπωση εξειδικευμένης γνώμης γραπτά ή προφορικά επί τεχνικών θεμάτων και ειδικότερα με αρμοδιότητες εκπόνησης τοπογραφικών μελετών, παρακολούθησης και ελέγχου τοπογραφικών μελετών, να υποβάλλουν σχετική αίτηση
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 δηλαδή :

• Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007),

• Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007),

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της θέσης που επιλέγουν (άρθρου 14 του Ν.3584/2007),

• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρου 15 του Ν.3584/2007),

• Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007) (υπεύθυνη δήλωση),

• Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007), (υπεύθυνη δήλωση) και

– Πτυχίο ΤΕΙ τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής

– Γνώση χειρισμού Η/Υ

– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:

1. Αίτηση υποψηφίου

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4. Φωτοαντίγραφα πτυχίων

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007.

6. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία ή κάθε άλλο αποδεικτικό της γνώσης του αντικειμένου

7. Για τα γενικά προσόντα διορισμού υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου/ης (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερολογιακών (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Δημοτική
Περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλέφωνο 2394330229) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30.

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Ταχματζίδης

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα