Edit

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Δευτέρα 27/06/2022

Επιδόματα και κονδύλια σε 113 Δημους για να δοθούν στους δικαιούχους

Με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών , κατανέμεται το ποσό των 106.707.425,91 €,εκατ. ευρώ σε 113 δήμους της χώρας για πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους.
Η πίστωση αφορά τους μήνες Μάιο – Ιούνιο, ενώ «καλύπτεται» και η παράταση χορήγησης των επιδομάτων, σύμφωνα με απαίτηση των αρμοδίων υπηρεσιών πρόνοιας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά από τους ωφελούμενους δήμους να γνωστοποιήσουν, έως τις 29/08/2018, τα αναγκαία ποσά, προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2018 σε όλους τους δικαιούχους .

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό
106.707.425,91 €, το οποίο αποδίδεται ως έκτη (Z΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2018 σε όλους
τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Το αποδιδόμενο ποσό έχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
1) την παρακράτηση του προβλεπόμενου ποσοστού χρηματοδότησης 1% του Προγράμματος
Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως ισχύει. Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί σε
ποσό 1.089.454,55 € και θα κατατεθεί στον λογαριασμό του Υπουργείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με την ονομασία «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ»,
2) τον συμψηφισμό ποσού των υπόχρεων Δήμων Αμαρουσίου, Πειραιώς, Φυλής, Κορυδαλλού,
Περάματος και Σπάτων-Αρτέμιδας Ν. Αττικής, Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, Ερέτριας Ν. Εύβοιας,
Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας και Έδεσσας Ν. Πέλλας σύμφωνα με τις
σχετικές ΚΥΑ περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία,
το οποίο θα αποδοθεί με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων,
3) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπ΄αριθμ. 38560/26.9.2013 (ΦΕΚ 2410 Β΄) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού καθώς και Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και
ΕΥΑΘ ΑΕ»,
4) την παρακράτηση ποσού από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπ΄αριθμ. 5711/10.3.2017 (ΦΕΚ 767 Β΄) ΚΥΑ «Καθορισμός ύψους και διαδικασίας απόδοσης
προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”» και
5) τον συμψηφισμό ποσού των υπόχρεων Δήμων για χορήγηση προκαταβολών έναντι των εσόδων
που δικαιούνται από ΚΑΠ.
B. Από το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό παρακρατείται και αποδίδεται με χρηματική εντολή του
Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 2.304.400,00 € υπέρ του ΤΠΔΚΥ
(πρώην ΤΑΔΚΥ) καθώς και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 2079/01.03.2018,
2669/28.02.2018, 40703/28.02.2018, 16000/02.05.2018, 21424/21-05-2018, 29134/20-06-
2018, 30551/25-06-2018 και 30679/25-06-2018 αποφάσεις μας, για μερική ή ολική εξόφληση
οφειλών Δήμων.
Γ. Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους Δήμους της Χώρας, αποτελούν έσοδα του
Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών δαπανών» του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας
του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές
αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.
Δ. Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί :
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5b34c1a8a6a6860780a94158 στις 06/07/18 12:01
4
1) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και
ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική
Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16
του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007,
2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που
μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010,
3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του
ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,
4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους
ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ
5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων
7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών και
6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε
Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστημα
εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΗ ΕΔΩ 

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα