Connect with us

Ειδήσεις Λαγκαδάς

Η Νέα ειδική σύμβουλος στον Δήμο Λαγκαδά η Άννα Αλβανού

Δημοσιεύθηκε

στις

Η Νέα ειδική σύμβουλος στον Δήμο Λαγκαδά η Άννα Αλβανού

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Στο Λαγκαδά και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την πέμπτη (5η
) του
μηνός Νοεμβρίου 2019 (05.11.2019), ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογραφόμενοι:
1) Ιωάννης Ταχματζίδης, Δήμαρχος Λαγκαδά, ο οποίος ενεργεί εν
προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Λαγκαδά (εφεξής στο παρόν
πρώτος συμβαλλόμενος) και
2) Άννα Αλβανού του Γεωργίου (εφεξής στο παρόν δεύτερη συμβαλλόμενη),
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ
143/τ.Α’/28-06-2007 εξέδωσε την με αριθ. 977/27295/04-10-2019 απόφαση, η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2054/τ.Γ’/04-11-2019, με την οποία προσέλαβε τη
δεύτερη συμβαλλόμενη ως Ειδική Σύμβουλο του Δημάρχου.
Η παρούσα σύμβαση, κατά το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007, είναι ειδική
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία συνάπτεται
η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση παροχής εργασίας
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1
Καθήκοντα
Η δεύτερη συμβαλλόμενη παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες
απόψεις (γραπτά ή προφορικά) για την επικουρία του Δημάρχου στην άσκηση των
αρμοδιοτήτων του και γενικά του έργου του ως προς τη διοικητική και οργανωτική
υποστήριξη αυτού, καθώς και της εθιμοτυπίας του Δήμου.
Το συμβουλευτικό της έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο.
ΑΡΘΡΟ 2
Υπηρεσιακή κατάσταση
Η δεύτερη συμβαλλόμενη, ως Ειδική Σύμβουλος, δεν παρεμβάλλεται στην
οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα και ούτε η θέση της έχει αντιστοιχία με τις
θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του
Δημάρχου, τον οποίο επικουρεί και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Η σύμβαση αυτή καλύπτει οργανική θέση ειδικού συμβούλου με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μετακλητού υπαλλήλου), η διάρκεια της
οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την παρούσα δημοτική περίοδο.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5dc13c1d22b41b41c659cd0b στις 05/11/19 13:20
2
ΑΡΘΡΟ 3
Αποδοχές
Οι αποδοχές της δεύτερης συμβαλλόμενης καθορίζονται σύμφωνα με την
παρ. 9 άρθρο 9 του Ν. 4354/2015.
ΑΡΘΡΟ 4
Ωράριο εργασίας
Το ωράριο εργασίας είναι το ίδιο με το ωράριο εργασίας των λοιπών
υπαλλήλων του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 5
Λύση σύμβασης
Η σύμβαση λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την
καταγγελία της ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου,
εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεσή του για
τη διατήρηση της συμβαλλόμενηε.
Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της
παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στη συμβαλλόμενη μέσα
σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της.
Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στην
ενδιαφερόμενη της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης
της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο.
Στην περίπτωση της έκπτωσης συμβαλλόμενου ή της αποχώρησης του
Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για
το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 6
Τελικές Διατάξεις
Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν υπάρχει ρητή συμφωνία με την παρούσα
σύμβαση, εφαρμογή έχουν το άρθρο 163 του Ν.3584/2007, οι σχετικές ΚΥΑ και οι
οικείες διατάξεις νόμου.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα ειδική σύμβαση εργασίας, σε δύο (2)
αντίγραφα, ένα για το κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Δήμαρχος                         Η Ειδική Σύμβουλος

Ιωάννης Ταχματζίδης        Άννα Αλβανού

Continue Reading
Ειδήσεις Λαγκαδάς12 ώρες πριν

Αδειάζουν από υπαλλήλους τα δημαρχεία της χώρας

Ειδήσεις Λαγκαδάς1 ημέρα πριν

Συλλήψεις ατόμων στο Λαγκαδά για παράνομη μεταφορά

sklavenitis lagadas live
Ελλάδα - Κόσμος2 ημέρες πριν

Ο Σκλαβενίτης εξαγόρασε το Care Market και αποκτά ηλεκτρονικό κατάστημα

likeio assirou
Ειδήσεις Λαγκαδάς4 ημέρες πριν

Κατάληψη σε Γυμνάσιο-Λύκειο Ασσήρου προχώρησαν οι μαθητές

Βουλευτικές ειδήσεις6 ημέρες πριν

Δ. Βαρτζόπουλος: Η συγκοινωνιακή κάλυψη της υπαίθρου της Θεσσαλονίκης

savvas anastasiadis live lagadas nd
Βουλευτικές ειδήσεις6 ημέρες πριν

Σ. Αναστασιάδης: Να δώσουμε στην κοινωνία να καταλάβει τι σημαίνει το Brexit και τι θα αλλάξει στη ζωή των Ελλήνων.

Ειδήσεις Λαγκαδάς6 ημέρες πριν

Ποδαρικό και μποναμάδες για το 2020 η αύξηση Νερού και Αποχέτευσης

Ειδήσεις Λαγκαδάς1 εβδομάδα πριν

Φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο στον κόμβο Λαγκαδά

Ειδήσεις Λαγκαδάς1 εβδομάδα πριν

Οι δημοτικές Ενότητες του Δ.Λαγκαδά που θα καθαριστούν ρέματα και μπάζα

koroneia lagkada se aposinthesi. 2webp
Ειδήσεις Λαγκαδάς1 εβδομάδα πριν

Κίνδυνο οικολογικής καταστροφής στη λίμνη Κορώνεια

Ειδήσεις Λαγκαδάς1 εβδομάδα πριν

Φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο στον κόμβο Λαγκαδά

Ειδήσεις Λαγκαδάς1 εβδομάδα πριν

Οι δημοτικές Ενότητες του Δ.Λαγκαδά που θα καθαριστούν ρέματα και μπάζα

Ειδήσεις Λαγκαδάς6 ημέρες πριν

Ποδαρικό και μποναμάδες για το 2020 η αύξηση Νερού και Αποχέτευσης

pothen esxes aireton livelagadas
Ειδήσεις Λαγκαδάς1 εβδομάδα πριν

Ποιοι σύμβουλοι ψηφίσαν την αύξηση τελών Νερού και Αποχέτευσης Λαγκαδά

ELTA LAGKADAS
Ελλάδα1 εβδομάδα πριν

Σενάριο για κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ

Ειδήσεις Λαγκαδάς1 εβδομάδα πριν

Προσφυγή κατά της απόφασης για αύξηση Νερού και αποχέτευσης Λαγκαδά

likeio assirou
Ειδήσεις Λαγκαδάς4 ημέρες πριν

Κατάληψη σε Γυμνάσιο-Λύκειο Ασσήρου προχώρησαν οι μαθητές

Ειδήσεις Λαγκαδάς1 ημέρα πριν

Συλλήψεις ατόμων στο Λαγκαδά για παράνομη μεταφορά

live lagadas mafia_.me_.ta_.metaxeirismena.rouxa_.to_.vromiko.paraskinio.eis_.varos_.ton_.ftoxon-800x378
Ελλάδα2 εβδομάδες πριν

Η ΜΑΦΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ: ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ(Βίντεο)

koroneia lagkada se aposinthesi. 2webp
Ειδήσεις Λαγκαδάς1 εβδομάδα πριν

Κίνδυνο οικολογικής καταστροφής στη λίμνη Κορώνεια

Facebook

Advertisement

Με την περιήγησή σας στο https://livelagadas.gr/ αποδέχεστε την χρήση cookies. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο