Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Πέμπτη 29/02/2024

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 125
21 Ιανουαρίου 2015
1183
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων
που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και
διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης
Ιανουαρίου 2015 ……………………………………………………………………. 1
Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για
την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπα−
ρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλο−
γών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ……………………………………. 2
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα−
στές των διοικητικών δικαστηρίων, για την έκτα−
κτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή
και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης
Ιανουαρίου 2015. …………………………………………………………………… 3
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλ−
λήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων για την έκτακτη απασχόλησή τους
κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βου−
λευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. …… 4
Καθορισμός καταβλητέας ειδικής αποζημίωσης στον
Πρόεδρο και στους δυο Αρεοπαγίτες−μέλη της
Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής. …………………………. 5
Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέ−
ρωσης − Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και
Προβολής καθώς και σε υπαλλήλους της Υπηρε−
σίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμ−
ματεία Ενημέρωσης−Γενικής Γραμματείας Επικοι−
νωνίας και Προβολής για τη διεξαγωγή των βου−
λευτικών εκλογών της 25ης Iανουαρίου 2015 ……. 6
Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα
στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτο−
φυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,
για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προ−
παρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλο−
γών της 25ης Ιανουαρίου 2015. …………………………………… 7
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2763 (1)
Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων
που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και δι−
εξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανου−
αρίου 2015 .
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 173/2014 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη
εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»
(Α΄ 277).
β) Της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως
έχει κωδικοποιηθεί με τα Π.Δ. 96/2007 και 26/2012 «Κω−
δικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νο−
μοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 116, Α΄ 57) και,
ειδικότερα, των άρθρων 25 και 131, όπως αυτά ισχύουν.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
δ) Των άρθρων 3 περίπτ. γ΄ και 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995
(Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 22
του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141).
2. Tο Π.Δ. 175/2014 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών»
(Α΄ 278).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
4. Τη με αριθ. 747/14.1.2015 κοινή απόφασή μας «Συ−
γκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα−
σχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών
της 25ης Ιανουαρίου 2015.» (Β΄ 76).
5. Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών που απαι−
τείται για την οργάνωση και συστηματοποίηση των
ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανου−
αρίου 2015, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση
και έκδοση των αποτελεσμάτων.
6. Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της
φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματο−
ποιηθούν από το προσωπικό που απασχολείται απο−
κλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκα−
τομμυρίων τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων
πενήντα πέντε ευρώ (10.315.855 €), το οποίο θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών
και σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 5262 του Ειδικού
Φορέα 07−130 οικονομικού έτους 2015, αποφασίζουμε:
Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των
υπαλλήλων που αναφέρονται στη με αριθ. 747/14.1.2015
κοινή απόφασή μας καθορίζεται στο ποσό των χιλίων
οκτακοσίων ευρώ (1.800 €), με την επιφύλαξη των επο−
μένων περιπτώσεων:
α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των
τετρακοσίων ευρώ (400 €).
β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
του Ενιαίου Ταμείου Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων
(Ε.Τ.Α.Α.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως
Υγειονομικών (Τ.Σ.A.Υ.), για το χρονικό διάστημα δεκαπέ−
ντε (15) ημερών, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων
πενήντα ευρώ (350 €).
γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των
Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και
των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, καθορίζεται στο
ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750 €).
δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των
Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα ευρώ
(130 €).
ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετούν στις Διευθύν−
σεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξήντα επτά (67)
άτομα, Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας,
έως σαράντα ένα (41) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα
επτά (37) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως πε−
νήντα δύο (52) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των οι−
κείων Γενικών Διευθυντών, και σε λοιπές μονάδες του
Υπουργείου, έως σαράντα οκτώ (48) άτομα, καθώς και
των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου έως εννέα (9)
άτομα και Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ως
άνω Υπουργείο έως πέντε (5) άτομα, προσαυξάνεται
με επιπλέον ποσό εξακοσίων ευρώ (600 €), λόγω της
ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά
την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών της 25ης
Ιανουαρίου 2015.
Β. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρα−
τήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Επιπλέ−
ον, για τους υπαλλήλους της περίπτωσης (δ) έχουν
εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις της από 14.1.2015
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Χρηματοδοτήσεις
Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε
υπαλλήλους τους.» (Α΄ 6).
Γ. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ως
άνω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλο−
γικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την
πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε.
5262 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, οικονομικού έτους 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Αριθμ. 2210
F
(2)
Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε
υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την έκτα−
κτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και
διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ια−
νουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 19, παρ. 10 και του άρθρου 45 του
Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρ−
θρου 58, παρ. 10β του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−
μογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 89/Α΄),
β) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄),
γ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α΄),
δ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά ΄Οργανα – Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας»
(ΦΕΚ 98/Α΄),
ε) την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).
2. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου θα απασχοληθούν με τον έλεγχο των δαπανών
για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το
ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα
πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ (95.182,00 €),
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης ποσού τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€)
συνολικά για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της
έκτακτης εκλογικής εργασίας, σε έκαστο εκ των υπαλ−
λήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που θα προσφέρουν
έκτακτη εργασία λόγω της διεξαγωγής των εκλογών
της 25ης Ιανουαρίου 2015.

2. Οι δικαιούχοι (245) υπάλληλοι που θα λάβουν την ανωτέρω εκλογική αποζημίωση κατανέμονται στις εξής υπηρεσίες: Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1. 11η Υπηρεσία Επιτρόπου 12 2. 12η Υπηρεσία Επιτρόπου 10 3. 15η Υπηρεσία Επιτρόπου 3 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1. Νομό Θεσσαλονίκης και στο Υπουργείο Μακεδονίας − Θράκης 18 2. Αιτωλοακαρνανίας 3 3. Αργολίδας 4 4. Αρκαδίας 3 5. Άρτας 3 6. Αχαΐας 10 7. Βοιωτίας−Φωκίδας 5 8. Γρεβενών 2 9. Δράμας 4 10. Δωδεκανήσου 8 11. Έβρου 4 12. Ευρυτανίας 2 13. Ευβοίας 9 14. Ζακύνθου 3 15. Ηλείας 4 16. Ημαθίας 3 17. Ηρακλείου 12 18. Θεσπρωτίας 2 19. Ιωαννίνων 6 20. Καβάλας 5 21. Καρδίτσας 4 22. Καστοριάς 2 23. Κερκύρας 2 24. Κεφαλληνίας 3 25. Κιλκίς 3 26. Κοζάνης 4 27. Κορινθίας 6 28. Κυκλάδων 4 29. Λακωνίας 1 30. Λαρίσης 10 31. Λασιθίου 3 32. Λευκάδας 3 33. Μαγνησίας 3 34. Μεσσηνίας 6 35. Ξάνθης 4 36. Πέλλας 5 37. Πιερίας 4 38. Πρεβέζης 2 39. Ρεθύμνης 4 40. Ροδόπης 3 41. Σάμου 4 42. Σερρών 6 43. Τρικάλων 2 44. Φθιώτιδας 5 45. Φλώρινας 2 47. Χαλκιδικής 2 48. Χανίων 7 49. Χίου 3 50. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου (Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής – Μυτιλήνη) 3 ΣΥΝΟΛΟ 245 3. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των ανωτέρω υπαλ− λήλων δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 5262 του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» του προϋπολογι− σμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2015 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κε− ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. 4. Η παροχή της πρόσθετης εκλογικής εργασίας, βε− βαιώνεται από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, όπου προσφέρουν την εκλογική εργασία τους. 5. Η οριζομένη με την παρούσα αποζημίωση υπόκει− ται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 1576 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ F (3) Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων, για την έκτακτη απα− σχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διεξα− γωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουα− ρίου 2015 . ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 παρ. 10 και του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμά− τωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 58, παρ. 10 του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφά− λισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές δι− ατάξεις (ΦΕΚ 89/Α΄), β) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)− Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄),

γ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/A΄),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα (Π.Δ. 63/2005,
ΦΕΚ 98/Α΄),
ε) την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα » (ΦΕΚ 2105/Β΄).
2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή, διεξαγω−
γή και έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, θα απασχοληθούν
πέραν του συνήθους χρόνου για την άσκηση των δι−
καστικών καθηκόντων τους, δικαστές των Διοικητικών
Δικαστηρίων.
3. Το αριθμ. 15/8.1.2015 έγγραφο της Γενικής Επιτρο−
πείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δι−
καστηρίων.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (55.500,00€), απο−
φασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης σε δικαστές των διοικητικών δικαστηρί−
ων μέχρι τον αριθμό των εκατό (100) ατόμων, για την
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή,
διεξαγωγή και έκδοση των αποτελεσμάτων των βου−
λευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα
με τον κατωτέρω πίνακα:
Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΤΟΜΑ
1 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου 1
2 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 40
3 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρού−
πολης
1
4 Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας 1
5 Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου 1
6 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου 2
7 Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 12
8 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 2
9 Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας 1
10 Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας 1
11 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας 1
12 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης 1
13 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής 1
14 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου 2
15 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας 1
16 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας 2
17 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λειβαδιάς 1
18 Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου 1
19 Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 1
20 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου 1
21 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών 4
22 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς 11
23 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου 1
24 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου 2
25 Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών 1
26 Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου 1
27 Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων 2
28 Διοικητικό Πρωτοδικείο Τριπόλεως 1
29 Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας 2
30 Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων 1
ΣΥΝΟΛΟ 100
2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημί−
ωση, που θα καταβληθεί στους ανωτέρω δικαστές, στο
ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) συνολικά για
έκαστο εξ αυτών, ανεξαρτήτως βαθμού.
3. Οι δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων, στους
οποίους θα καταβληθεί η καθοριζόμενη στην προη−
γούμενη παράγραφο εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα
οριστούν με αποφάσεις των Προέδρων−Προϊσταμένων
ή των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης των οικείων
Διοικητικών Πρωτοδικείων.
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφά−
παξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους ανωτέρω
δικαστές, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα
07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού
εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους
2015 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα
γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Η οριζομένη με την παρούσα αποζημίωση υπόκει−
ται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία
εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Αριθμ. 2751
F
(4)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλή−
λους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ−
στημάτων για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά
την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 .
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 19 παρ.10 και 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α΄) περί «Ρυθμίσεων για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμά−
τωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄), και του άρθρου
58, παρ.10β του Ν.4075/2012, «Θέματα Κανονισμού ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομο−
θεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 89/Α΄).
β) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι−
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/85/
ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143Α΄/28.06.2014).

γ) Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ− νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 53/2005, ΦΕΚ 98 Α΄). ε) Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄). στ) Του άρθρου 49 του Ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριό− τητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄). 2. Το γεγονός ότι για την καταχώριση στοιχείων μη− χανογραφημένων εντύπων και την υλοποίηση μηχα− νογραφικών διαδικασιών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης, μέσω του περιβάλλοντος του TAXISNET, για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα προσφέρουν έκτακτη υπηρεσία, υπάλληλοι της Γε− νικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο− λογισμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (44.400 €), αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και μέχρι τον αριθμό των εκατό (100) ατόμων, για τη δημιουργία ειδικής εφαρμο− γής για την αποζημίωση των εφόρων, αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, γραμματέων εφορευτικών επιτροπών κλπ., που διορίζονται εντός του νομού της έδρας τους, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην προπαρασκευή, διενέρ− γεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. 2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημί− ωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω υπαλλήλους, στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €) για κάθε έναν. 3. Οι υπάλληλοι στους οποίους θα καταβληθεί η κα− θοριζόμενη στην προηγούμενη παράγραφο εφάπαξ ει− δική αποζημίωση, θα οριστούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων. 4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω υπαλλή− λους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά− των , θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2015 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.Π.Σ. 5. Η οριζόμενη με την παρούσα αποζημίωση υπόκει− ται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Αριθμ. 2760 (5) Καθορισμός καταβλητέας ειδικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στους δυο Αρεοπαγίτες−μέλη της Ανω− τάτης Εφορευτικής Επιτροπής . ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19, παρ.10 και του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω− μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρ− θρου 58, παρ. 10β του Ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ− μογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89/Α΄), β) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄), γ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ− νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄), δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α΄), ε) την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄). 2. Την 1/10−1−2015 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου και την αριθ. 2285/17−01−2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 101 της Εκλογικής Νο− μοθεσίας (Π.Δ. 26/2012) Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, για να επιτελέσει το σχετικό με τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 έργο της. 3. Το γεγονός ότι η ανωτέρω επιτροπή που συγκροτή− θηκε από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο και στην οποία μετέχουν δύο (2) Αρεοπαγίτες, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών θα επιληφθεί του έργου της, το οποίο συνίσταται στην κατάρτιση του γενικού ορι− στικού πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών σε όλη την επικράτεια και στην κατανομή των εδρών στα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί− ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας ανέρχεται περίπου στο ποσό των χιλίων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (1.665,00€). 5. Τη σοβαρότητα και την έκταση του έργου της ανω− τέρω Επιτροπής, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την περαίωση αυτού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στην Πρόεδρο και τους δυο Αρεοπαγίτες, οι οποίοι μετέχουν ως μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, για το έργο που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας και καθορίζουμε αυτή σε πεντακόσια ευρώ (500 ,00€) για έκαστο εξ αυτών. 2. Η ανωτέρω οριζόμενη ειδική αποζημίωση θα κατα− βληθεί βάσει ονομαστικής κατάστασης των δικαιούχων και βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκλογών, για την εκτέλεση και περαίωση του έργου που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα