Connect with us

Ειδήσεις Λαγκαδάς

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις από τον Δήμο Λαγκαδά για το Καρναβάλι

Δημοσιεύθηκε

στις

karnavali lagkada

Ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαγκαδά τη λήψη
σχετικής απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων επί της οδού
Λουτρών το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ.
& την Κυριακή 01 Μαρτίου 2020 τις οδού Λουτρών και Μ. Αλεξάνδρου και ώρα
14:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. της Κοινότητας Λαγκαδά, καθώς και την επέκταση
του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων εστίασης από 02:00 π.μ.
σε 03:00 π.μ. και κατά τις μεσημβρινές ώρες τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Στο Λαγκαδά, σήμερα Τρίτη, την 25η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020 και
ώρα 10:00 π.μ. στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαγκαδά συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5422/20-02-2020
πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και Αντιδημάρχου κ. Τζανή Μιχαήλ (σχετική η
υπ’ αρ. 760/22792/05-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΧΥ8ΩΛΛ-4ΟΖ) απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά),
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τζανής Μιχαήλ (Πρόεδρος) 1. Τσαγκαλίδης Ελευθέριος
2. Πατλιάκας Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
3. Αναστασιάδης Νικόλαος
4. Δοϊρανλής Πέτρος
5. Βαρβαλιός Βασίλειος
6. Κριτόπουλος Χαράλαμπος
7. Κουλτούκη Μαρία
8. Κυριακούδης Θεοχάρης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κατσαβουνίδου Βασιλεία, υπάλληλο του Δήμου
Λαγκαδά.
ΘΕΜΑ 3ο ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης για το κλείσιμο των οδών επί
της οδού Λουτρών το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. έως
21:00 μ.μ. & την Κυριακή 01 Μαρτίου 2020 τις οδού Λουτρών και Μ.
Αλεξάνδρου και ώρα 14:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. της Κοινότητας Λαγκαδά, καθώς
και την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων
εστίασης από 02:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. και κατά τις μεσημβρινές ώρες τις
αντίστοιχες ημερομηνίες».
Ο κ. Πρόεδρος επί του συγκεκριμένου θέματος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Την υπ’ αριθμ. 1/12-02-2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαγκαδά, Δ.
Λαγκαδά (η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
4.760/14-02-2020 διαβιβαστικό της), που αφορά το εν λόγω θέμα, η οποία έχει ως
εξής:
“Θέμα: Κλείσιμο των οδών επί της οδού Λουτρών το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου
2020 και ώρα 15:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. & την Κυριακή 01 Μαρτίου 2020 τις
οδού Λουτρών και Μ. Αλεξάνδρου και ώρα 14:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. της
Κοινότητας Λαγκαδά, καθώς και την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας
μουσικής των καταστημάτων εστίασης από 02:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. και κατά τις
μεσημβρινές ώρες τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Ο κ. Πρόεδρος της Κοινότητας Λαγκαδά επί του συγκεκριμένου θέματος, έθεσε υπόψη
των μελών του το παρακάτω έγγραφο:
Την υπ’ αριθ. 4459/12-02-2020 αίτηση του Νέου Συλλόγου
Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών Λαγκαδά, για το εν λόγω θέμα, η οποία έχει ως εξής:
Όπως ίσως ήδη να γνωρίζετε ο σύλλογος μας τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια
διοργάνωσε αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Λαγκαδά με μεγάλη επιτυχία, καθώς η
προέλευση του κόσμου ήταν πέρα από τις προσδοκίες μας. Έτσι και φέτος μετά από την
προτρομή των επαγγελματιών του Λαγκαδά αποφασίσαμε να συνεχίσουμε αυτές τις
εκδηλώσεις που έφεραν τόσο κόσμο στην πόλη μας με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη
εμπορική κίνηση. Επίσης υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για συμμετοχές στην μεγάλη
καρναβαλική παρέλαση και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
Γι΄αυτό σας παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για το κλείσιμο
της οδού Λουτρών το Σάββατο 29/02/2020 και ώρα 15:00 έως 21.00 και την Κυριακή
τις οδού Λουτρών και Μ. Αλεξάνρου την 01/03/2020 και ώρα 14:00 έως 21.00, όπως
και για την επέκταση του ωραρίου μουσικής των καταστημάτων εστίασης για αυτές τις
δύο ημέρες από 02:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. και κατά τις μεσημβρινές ώρες τις αντίστοιχες
ημερομηνίες.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Κοινότητας Λαγκαδά
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο λαμβάνοντας υπόψη, την υπ’ αριθμ. 4459/12-02-2020
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5e5509881d61a806ef6a01b1 στις 25/02/20 13:51
αίτηση του Νέου Συλλόγου Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών Λαγκαδά, τις σχετικές
διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) και τις διατάξεις του
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και μετά από συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων:
 Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου έτους 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. κατά
της οδού Λουτρών από το ύψος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά έως και την
Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά.
 Την Κυριακή 01 Μαρτίου έτους 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. κατά
μήκος των οδών Λουτρών από το ύψος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά και Μ.
Αλεξάνδρου, από την Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά έως το ύψος του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Λαγκαδά.
 Οι παράπλευρες οδοί που διασταυρώνονται με τις παραπάνω οδούς θα
παραμείνουν και αυτές κλειστές.
 Κατά μήκος των οδών Λουτρών και Μ. Αλεξάνδρου, θα τοποθετηθεί κατάλληλος
εξοπλισμός αναπαραγωγής μουσικής τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Β. Την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων εστίασης, την
29/02/2020 και 01/03/2020 από 02:00 π.μ. σε 03.:00 π.μ. (3η νυχτερινή) και κατά τις
μεσημβρινές ώρες τις αντίστοιχες ημερομηνίες στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος επιτρέπεται η αναπαραγωγή μουσικής με ανοιχτές θύρες και παράθυρα.”
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της ΕΠΖ κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αρ. 1/12-02-2020 απόφαση του Συμβουλίου της
Κοινότητας Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά (η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής με το υπ’ αρ. πρωτ. 4760/14-02-2020 διαβιβαστικό της), τις διατάξεις των
άρθρων 73, 75 και 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’), τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133
Α΄), καθώς και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και μετά από συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαγκαδά για τη λήψη σχετικής απόφασης για:
Α. Την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων:
 Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου έτους 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. κατά
της οδού Λουτρών από το ύψος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά έως και την
Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5e5509881d61a806ef6a01b1 στις 25/02/20 13:51
 Την Κυριακή 01 Μαρτίου έτους 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. κατά
μήκος των οδών Λουτρών από το ύψος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά και Μ.
Αλεξάνδρου, από την Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά έως το ύψος του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Λαγκαδά.
 Οι παράπλευρες οδοί που διασταυρώνονται με τις παραπάνω οδούς θα
παραμείνουν και αυτές κλειστές.
 Κατά μήκος των οδών Λουτρών και Μ. Αλεξάνδρου, θα τοποθετηθεί κατάλληλος
εξοπλισμός αναπαραγωγής μουσικής τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Β. Την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων εστίασης, την
29/02/2020 και 01/03/2020 από 02:00 π.μ. σε 03.:00 π.μ. (3η νυχτερινή) και κατά τις
μεσημβρινές ώρες τις αντίστοιχες ημερομηνίες στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος επιτρέπεται η αναπαραγωγή μουσικής με ανοιχτές θύρες και παράθυρα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2020

Continue Reading
Ειδήσεις Λαγκαδάς23 ώρες πριν

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ζητά ο Δήμαρχος Λαγκαδά Ιωάννης Ταχματζίδης

tsai-vounou-therapeutikes-idiotites sohou
Ειδήσεις Λαγκαδάς2 ημέρες πριν

Στον καιρό του κορωνοϊού πίνουνε Τσάι βουνού Σοχού

AIMODOSIA dimos lagkada
Ειδήσεις Λαγκαδάς2 ημέρες πριν

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ:Δωρεάν διανομή ειδών πρώτης ανάγκης
Ειδήσεις Λαγκαδάς2 ημέρες πριν

Κατ’ οίκον η διανομή τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου Λαγκαδά

Ειδήσεις Λαγκαδάς3 ημέρες πριν

Ανοικτό όλο το οδικό δίκτυο στο Δήμο Λαγκαδά

savvas anastasiadis live lagadas nd
Βουλευτικές ειδήσεις5 ημέρες πριν

Σάββας Αναστασιάδης προβλήματα στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας

Ειδήσεις Λαγκαδάς5 ημέρες πριν

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Ειδήσεις Λαγκαδάς5 ημέρες πριν

Ένας κακός χαμός στο Λαγκαδά λόγω πληρωμών

koronoios-stratos krousma
Ειδήσεις Λαγκαδάς6 ημέρες πριν

Αναστάτωση σε στρατόπεδο της Ασσήρου με κρούσμα Covid19

xyta mauroraxis
Ειδήσεις Λαγκαδάς6 ημέρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέα απειλή για την υγεία η καύση των απορριμμάτων

Ειδήσεις Λαγκαδάς2 εβδομάδες πριν

Απαγόρευση κυκλοφορίας στα Λουτρά Λαγκαδά

Ειδήσεις Λαγκαδάς2 εβδομάδες πριν

Ο κοροναϊός μετέτρεψε σε πόλη φάντασμα το Λαγκαδά 20 φώτο

menoyme spiti dimarxos lagkada
Ειδήσεις Λαγκαδάς2 εβδομάδες πριν

Το μήνυμα του Δημάρχου Λαγκαδά για τον Κοροναϊό

Ελλάδα4 εβδομάδες πριν

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

panoli lagkadas 2020
Ειδήσεις Λαγκαδάς4 εβδομάδες πριν

Σε επιτήρηση η Ενότητα Σερρών και οι Δήμοι Λαγκαδά και Βόλβης

apolimansi tous dromous ekane o lagkadas
Ειδήσεις Λαγκαδάς3 εβδομάδες πριν

Εικόνες ντροπής από την απολύμανση των δρόμων από το Δήμο Λαγκαδά

greeksupermarket se parakrousi
Ελλάδα - Κόσμος2 εβδομάδες πριν

Αγώνας για τα σούπερ μάρκετ της χώρας με καταπονημένους εργαζόμενους

Ειδήσεις Λαγκαδάς4 εβδομάδες πριν

Πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς τις οδηγίες στο Λαγκαδά

Live Lagadas ektakto sos
Ελλάδα3 εβδομάδες πριν

Κορονοϊός: Σε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας προχωράει η κυβέρνηση

Ειδήσεις Λαγκαδάς3 εβδομάδες πριν

Οι «Νέοι» Δημοτικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν δράση στο Λαγκαδά

Facebook

Advertisement

Συνεργασίες

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2020 ATG Digital. Τηλ:2394 023555 Powered by A.T.G Digital & Social Media Marketing

Με την περιήγησή σας στο https://livelagadas.gr/ αποδέχεστε την χρήση cookies. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο