Edit

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Τετάρτη 17/08/2022

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις από τον Δήμο Λαγκαδά για το Καρναβάλι

karnavali lagkada

Ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαγκαδά τη λήψη
σχετικής απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων επί της οδού
Λουτρών το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ.
& την Κυριακή 01 Μαρτίου 2020 τις οδού Λουτρών και Μ. Αλεξάνδρου και ώρα
14:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. της Κοινότητας Λαγκαδά, καθώς και την επέκταση
του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων εστίασης από 02:00 π.μ.
σε 03:00 π.μ. και κατά τις μεσημβρινές ώρες τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Στο Λαγκαδά, σήμερα Τρίτη, την 25η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020 και
ώρα 10:00 π.μ. στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαγκαδά συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5422/20-02-2020
πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και Αντιδημάρχου κ. Τζανή Μιχαήλ (σχετική η
υπ’ αρ. 760/22792/05-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΧΥ8ΩΛΛ-4ΟΖ) απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά),
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τζανής Μιχαήλ (Πρόεδρος) 1. Τσαγκαλίδης Ελευθέριος
2. Πατλιάκας Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
3. Αναστασιάδης Νικόλαος
4. Δοϊρανλής Πέτρος
5. Βαρβαλιός Βασίλειος
6. Κριτόπουλος Χαράλαμπος
7. Κουλτούκη Μαρία
8. Κυριακούδης Θεοχάρης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κατσαβουνίδου Βασιλεία, υπάλληλο του Δήμου
Λαγκαδά.
ΘΕΜΑ 3ο ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης για το κλείσιμο των οδών επί
της οδού Λουτρών το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. έως
21:00 μ.μ. & την Κυριακή 01 Μαρτίου 2020 τις οδού Λουτρών και Μ.
Αλεξάνδρου και ώρα 14:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. της Κοινότητας Λαγκαδά, καθώς
και την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων
εστίασης από 02:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. και κατά τις μεσημβρινές ώρες τις
αντίστοιχες ημερομηνίες».
Ο κ. Πρόεδρος επί του συγκεκριμένου θέματος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Την υπ’ αριθμ. 1/12-02-2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαγκαδά, Δ.
Λαγκαδά (η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
4.760/14-02-2020 διαβιβαστικό της), που αφορά το εν λόγω θέμα, η οποία έχει ως
εξής:
“Θέμα: Κλείσιμο των οδών επί της οδού Λουτρών το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου
2020 και ώρα 15:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. & την Κυριακή 01 Μαρτίου 2020 τις
οδού Λουτρών και Μ. Αλεξάνδρου και ώρα 14:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. της
Κοινότητας Λαγκαδά, καθώς και την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας
μουσικής των καταστημάτων εστίασης από 02:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. και κατά τις
μεσημβρινές ώρες τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Ο κ. Πρόεδρος της Κοινότητας Λαγκαδά επί του συγκεκριμένου θέματος, έθεσε υπόψη
των μελών του το παρακάτω έγγραφο:
Την υπ’ αριθ. 4459/12-02-2020 αίτηση του Νέου Συλλόγου
Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών Λαγκαδά, για το εν λόγω θέμα, η οποία έχει ως εξής:
Όπως ίσως ήδη να γνωρίζετε ο σύλλογος μας τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια
διοργάνωσε αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Λαγκαδά με μεγάλη επιτυχία, καθώς η
προέλευση του κόσμου ήταν πέρα από τις προσδοκίες μας. Έτσι και φέτος μετά από την
προτρομή των επαγγελματιών του Λαγκαδά αποφασίσαμε να συνεχίσουμε αυτές τις
εκδηλώσεις που έφεραν τόσο κόσμο στην πόλη μας με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη
εμπορική κίνηση. Επίσης υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για συμμετοχές στην μεγάλη
καρναβαλική παρέλαση και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
Γι΄αυτό σας παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για το κλείσιμο
της οδού Λουτρών το Σάββατο 29/02/2020 και ώρα 15:00 έως 21.00 και την Κυριακή
τις οδού Λουτρών και Μ. Αλεξάνρου την 01/03/2020 και ώρα 14:00 έως 21.00, όπως
και για την επέκταση του ωραρίου μουσικής των καταστημάτων εστίασης για αυτές τις
δύο ημέρες από 02:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. και κατά τις μεσημβρινές ώρες τις αντίστοιχες
ημερομηνίες.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Κοινότητας Λαγκαδά
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο λαμβάνοντας υπόψη, την υπ’ αριθμ. 4459/12-02-2020
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5e5509881d61a806ef6a01b1 στις 25/02/20 13:51
αίτηση του Νέου Συλλόγου Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών Λαγκαδά, τις σχετικές
διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) και τις διατάξεις του
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και μετά από συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων:
 Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου έτους 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. κατά
της οδού Λουτρών από το ύψος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά έως και την
Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά.
 Την Κυριακή 01 Μαρτίου έτους 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. κατά
μήκος των οδών Λουτρών από το ύψος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά και Μ.
Αλεξάνδρου, από την Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά έως το ύψος του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Λαγκαδά.
 Οι παράπλευρες οδοί που διασταυρώνονται με τις παραπάνω οδούς θα
παραμείνουν και αυτές κλειστές.
 Κατά μήκος των οδών Λουτρών και Μ. Αλεξάνδρου, θα τοποθετηθεί κατάλληλος
εξοπλισμός αναπαραγωγής μουσικής τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Β. Την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων εστίασης, την
29/02/2020 και 01/03/2020 από 02:00 π.μ. σε 03.:00 π.μ. (3η νυχτερινή) και κατά τις
μεσημβρινές ώρες τις αντίστοιχες ημερομηνίες στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος επιτρέπεται η αναπαραγωγή μουσικής με ανοιχτές θύρες και παράθυρα.”
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της ΕΠΖ κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αρ. 1/12-02-2020 απόφαση του Συμβουλίου της
Κοινότητας Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά (η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής με το υπ’ αρ. πρωτ. 4760/14-02-2020 διαβιβαστικό της), τις διατάξεις των
άρθρων 73, 75 και 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’), τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133
Α΄), καθώς και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και μετά από συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαγκαδά για τη λήψη σχετικής απόφασης για:
Α. Την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων:
 Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου έτους 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. κατά
της οδού Λουτρών από το ύψος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά έως και την
Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5e5509881d61a806ef6a01b1 στις 25/02/20 13:51
 Την Κυριακή 01 Μαρτίου έτους 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. κατά
μήκος των οδών Λουτρών από το ύψος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά και Μ.
Αλεξάνδρου, από την Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά έως το ύψος του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Λαγκαδά.
 Οι παράπλευρες οδοί που διασταυρώνονται με τις παραπάνω οδούς θα
παραμείνουν και αυτές κλειστές.
 Κατά μήκος των οδών Λουτρών και Μ. Αλεξάνδρου, θα τοποθετηθεί κατάλληλος
εξοπλισμός αναπαραγωγής μουσικής τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Β. Την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων εστίασης, την
29/02/2020 και 01/03/2020 από 02:00 π.μ. σε 03.:00 π.μ. (3η νυχτερινή) και κατά τις
μεσημβρινές ώρες τις αντίστοιχες ημερομηνίες στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος επιτρέπεται η αναπαραγωγή μουσικής με ανοιχτές θύρες και παράθυρα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2020

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Αστυνομική κινηματογραφική καταδίωξη στα Λαγκαδίκια

Συνελήφθησαν (2) άτομα που ενέχονται σε περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς και διευκόλυνσης διαμονής αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια Αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν συστηματικούς ελέγχους