Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Πέμπτη 21/09/2023

Μοιράζει χώρους στα Λουτρά Λαγκαδά η διοίκηση

Μοιράζει χώρους στα Λουτρά Λαγκαδά η διοίκηση πρωτοδικείου του Δημάρχου Λαγκαδά μαζί με ανανεώσεις στην πισίνα και τώρα δίνει δωρεάν παραχώρηση χώρου στον Πρόεδρο του ΕΣΕΠΑ Λαγκαδά και εργαζόμενο των Λουτρών Λαγκαδά ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ .

Μετα το παράξενο συμβάν και απόφαση του πρωτοδικείου  η Πρόεδρος και ο σύζυγος της  να είναι στο ιδιο Δ.Σ 9 μελών των Λουτρών Λαγκαδά που διερεύνα η δικαιοσύνη ύστερα από αίτηση μας στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ για την νομιμότητα της απόφασης  .

Έρχεται το εξής παράδοξο για τους δημότες  (;) ο Πρόεδρος  του συλλόγου ΕΣΕΠΑΛ  και εργαζόμενος με σύμβαση στα Λουτρά Λαγκαδά  να του παραχωρούν Δωρεάν χώρο στα Λουτρά Λαγκαδά . Αντικρουόμενα

Αντικρουόμενα τα συμφέροντα που εμείς δεν θα πούμε τι είναι ηθικό και τι είναι παράνομο η νόμιμο το αφήνουμε στην δίκη σας κρίση και στην δικαιοσύνη  (;)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΕΠΑΛ ΠΑΣΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΕΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΛΑΣΣΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΤΟ ΕΣΕΠΑΛ 

 

Αριθ. Συνεδρίασης : 16/14-09-2020
Αριθ. Απόφασης : 64/2020
Αριθ. Θέματος Πινακίου : -3-
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών
Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συνήλθε στην δέκατη έκτη (16η) τακτική
συνεδρίασή του σήμερα στις 14/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα
Γραφεία της έδρας της εταιρίας στα Λουτρά Λαγκαδά κατόπιν προσκλήσεως της
Προέδρου κας. Ιωάννας Η. Νασιώκα αρίθ.765/11-09-2020 που επιδόθηκε σε όλα τα
Μέλη του.
Της συνεδριάσεως προέδρευσε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα.Ιωάννα
Η. Νασιώκα και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας ο κ. Τεκίδης Λάζαρος του
Γεωργίου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ιωάννα Νασιώκα, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Ευάγγελος Αθανασιάδης ,Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Κωνσταντίνος Παντελίδης , Μέλος
4. Χρυσούλα Κόλτσου , Μέλος
5. Βασίλειος Τσούμαρης , Μέλος
6. Γεώργιος Ροφαλίκος , Μέλος
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.Χρήστος Μανταρτζίδης
2.Ανέστης Αϊβατζίδης
3.Ζωγράφος Μπουτουράκης
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , σύμφωνα με το Νόμο , άρθρο 92 , παρ.1
του Ν.4548/2018, (ΦΕΚ 104Α/13-06-2018) και το καταστατικό(άρθρο 17 παράγραφος
2) , το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση την ύπαρξη ενός θέματος εκτός
ημερησίας το οποίο και έκανε αποδεκτό προς συζήτηση και λήψη απόφασης ,
ξεκίνησε την συζήτηση των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης . Στην συνεδρίαση
παρευρίσκονται ο Λογιστής της επιχείρησης κ.Θεοχάρης Γαβριηλίδης (ΑΑ ΟΕΕ
43977) και η Νομική Σύμβουλος κα.Ελένη Λιανού (ΑΜ ΔΣΘ 6737).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αρίθ. 760/08-09-2020
αίτησης του ΕΣΕΠΑ Λαγκαδά.
Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος κα.Ιωάννα Η.
Νασιώκα έθεσε υπ΄όψη των Μελών την υπ΄αρίθ.764/11-09-2020 εισήγηση το
περιεχόμενο της οποίας έχειι ως ακολούθως: «Θέτουμε υπόψη των μελών του
Σελίδα 2 από 3
Σώματος την υπ΄αρίθ.760/08-09-2020 αίτηση-επιστολή της Εθελοντικής Ομάδας
ΕΣΕΠΑ Λαγκαδά το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:
«ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση χρήσης χώρου εντός των ιαματικών πηγών Λαγκαδά»
Η εθελοντική ομάδα ΕΣΕΠΑ ΛΑΓΚΑΔΑ σας ενημερώνει για την μορφή της τοπικής ομάδας
αφού έχουμε συσταθεί σαν τοπικός σύλλογος με αφμ και έδρα στην πόλη του Λαγκαδά και
περιοχή δράσης μας την έκταση του δήμου Λαγκαδά με αριθμό μητρώου πολιτικής προστασίας
22/2019.
Είκοσι πέντε εκπαιδευόμενοι εθελοντές , δύο οχήματα παντός εδάφους 4Χ4 , ένας αυτόματος
απινιδωτής και 6 πλήρως εξοπλισμένα φαρμακεία και 3 φορεία πλήθος σωστικών και
πυροσβεστικών εργαλείων είναι ο εξοπλισμός που βοηθάει εμάς και όλους τους συμπολίτες μας
τόσο σε καθημερινές ανάγκες όσο και σε έκτακτες φυσικών καταστροφών.
Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις δράσεις μας , και τις εκπαιδεύσεις στον τομέα πρώτων
βοηθειών , φυσικών καταστροφών ζητούμε την παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου
εντός της έκτασης των ιαματικών πηγών Λαγκαδά για την συνεχή εξάσκηση των μελών μας
και για την αποθήκευση εξοπλισμού,
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας που θα μας κάνει καλύτερους
και περισσότερους.
Με εκτίμηση
Για την εθελοντική ομάδα ΕΣΕΠΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Έχοντας λοιπόν υπ΄όψη τα ανωτέρω αλλά και :
1)Τις διατάξεις των άρθρων 265 , 266 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»
2) Τις διατάξεις του άρθρου 3 , παρ.1 του καταστατικού σύμφωνα με το οποίο:
«1. Σκοπός της εταιρίας είναι:
α) Η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας στην περιοχή
εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά και των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτών.
β) Η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.»
3) Τις διατάξεις του άρθρου 3 , παρ.2 , περ. β του καταστατικού σύμφωνα με το
οποίο:
«2. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της, η εταιρία μπορεί:
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.»
4)Τις διατάξεις του άρθρου 13 «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου» του
καταστατικού της εταιρίας , περ.γ , σύμφωνα με την οποία: «Κανονίζει τα της
εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.»
5)Τις διατάξεις των άρθρων 77 & 86 του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104 Α / 13-06-2018)
«Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»
Τίθεται το παρόν θέμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο έτσι ώστε κατόπιν διεξοδικής
συζήτησης τη λήψη απόφασης αναφορικά επί του θέματος.»
Μετά κάλεσε η Πρόεδρος τα Μέλη να αποφανθούν σχετικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την Πρόεδρο κα.Ιωάννα Η. Νασιώκα , έλαβε γνώση της 764/11-09-2020
εισήγησης , των διατάξεων του άρθρου 13 του καταστατικού , και μετά από διεξοδική
συζήτηση ομόφωνα
Σελίδα 3 από 3
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κάνει αποδεκτό το υπ΄αρίθ.760/08-09-2020 αίτημα της Εθελεντικής Ομάδας ΕΣΕΠΑ
Λαγκαδά και εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης περιορισμένης διάρκειας (
σε ετήσια βάση) του διώροφου ξύλινου πρόχειρου οικίσκου εξωτερικού χώρου των
ιαματικών πηγών.
Τόσο το σύνολο των λειτουργικών δαπανών όσο και τυχόν άλλων εξόδων βαρύνουν
την Εθελοντική Ομάδα ΕΣΕΠΑ Λαγκαδά.
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Δ.Σ. στην σύναψη του σχετικού συμφωνητικού.
Αριθμός Απόφασης 64/2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ Η. ΝΑΣΙΩΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3.ΚΟΛΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
4.ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5.ΡΟΦΑΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Κλειστά τα σχολεία σε Καλίνδοια και Ζαγκλιβέρι Δήμου Λαγκαδά

Oι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ.Ε. Καλλινδοίων, Κοινότητα Ζαγκλιβερίου, λόγω Τοπικής Θρησκευτικής Εορτής προς τιμήν της Αγίας ενδόξου Νεομάρτυρος Ακυλίνης εκ Ζαγκλιβερίου,