Edit

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Τετάρτη 18/05/2022

Νέος Ειδικός σύμβουλος στον Δήμο Λαγκαδά

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Στο Λαγκαδά και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14η)του μηνός Οκτωβρίου 2019 (14.10.2019), ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω
υπογραφόμενοι:
1) Ιωάννη Ταχματζίδης, Δήμαρχος Λαγκαδά, ο οποίος ενεργεί εν
προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Λαγκαδά (εφεξής στο παρόν
πρώτος συμβαλλόμενος) και
2) Κωνσταντίνος Στεφανίδης του Μιλτιάδη (εφεξής στο παρόν δεύτερος
συμβαλλόμενος), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου και
έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-
2007 εξέδωσε την με αριθ. 829/24702/19-09-2019 απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1837/τ.Γ’/11-10-2019, με την οποία προσέλαβε το δεύτερο συμβαλλόμενο
ως Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου.
Η παρούσα σύμβαση, κατά το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007, είναι ειδική
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία συνάπτεται η
εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση παροχής εργασίας σύμφωνα
με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1
Καθήκοντα
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες
απόψεις (γραπτά ή προφορικά) για την επικουρία του Δημάρχου στην άσκηση των
αρμοδιοτήτων του και γενικά του έργου του ως προς τη διοικητική και οργανωτική
υποστήριξη αυτού.
Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό
Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 2
Υπηρεσιακή κατάσταση
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ως Ειδικός Σύμβουλος, δεν παρεμβάλλεται στην
οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα και ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις
της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου,
τον οποίο επικουρεί και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές
αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Η σύμβαση αυτή καλύπτει οργανική θέση ειδικού συμβούλου με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μετακλητού υπαλλήλου), η διάρκεια της οποίας
δεν μπορεί να υπερβαίνει την παρούσα δημοτική περίοδο.
ΑΡΘΡΟ 3
Αποδοχές
Οι αποδοχές του δεύτερου συμβαλλόμενου καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 9
άρθρο 9 του Ν. 4354/2015.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5da44b070494ae090976374f στις 14/10/19 13:26
2
ΑΡΘΡΟ 4
Ωράριο εργασίας
Το ωράριο εργασίας είναι το ίδιο με το ωράριο εργασίας των λοιπών
υπαλλήλων του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 5
Λύση σύμβασης
Η σύμβαση λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την
καταγγελία της ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου,
εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεσή του για
τη διατήρηση του συμβαλλόμενου.
Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της
παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στο συμβαλλόμενο μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της.
Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον
ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης της
20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο.
Στην περίπτωση της έκπτωσης συμβαλλόμενου ή της αποχώρησης του
Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για το
Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 6
Τελικές Διατάξεις
Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν υπάρχει ρητή συμφωνία με την παρούσα
σύμβαση, εφαρμογή έχουν το άρθρο 163 του Ν.3584/2007, οι σχετικές ΚΥΑ και οι
οικείες διατάξεις νόμου.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα ειδική σύμβαση εργασίας, σε δύο (2)
αντίγραφα, ένα για το κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Δήμαρχος Ο Ειδικός Σύμβουλος

Ιωάννης Ταχματζίδης Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ

Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ (α.α. 10/17-05-2022) που ισχύει από