Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Δευτέρα 30/01/2023

Παράταση του καλοκαιριού στα Λουτρά Λαγκαδά με συμβάσεις

Παράταση του καλοκαιριού στα Λουτρά Λαγκαδά με συμβάσεις για το αναψυκτήριο .

Σημείωση: Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια σήμερα 20/08/2020

Δεν διαβάσαμε πουθενά ανακοίνωση για πρόσληψη πότε θα βγει η ανακοίνωση πότε θα γίνουν οι προσλήψεις πότε θα υπογραφούν οι συμβάσεις?

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Διάθεση πίστωσης στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους , στον ΚΑΕ 02.10.6041.002 ποσού 14.000,00 € και στον ΚΑΕ 02.10.6054.002 ποσού 6.000,00 € .
Την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμεπώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών για την άμεση, ομαλή και νόμιμη λειτουργία του αναψυκτηρίου, μεχρονική διάρκεια σύμβασης τους δύο μήνες συνολικού αριθμού τεσσάρων ατόμων , ειδικότητας Σερβιτόρων (ΥΕ) .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών
Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συνήλθε στην δέκατη τέταρτη (14η) τακτική
συνεδρίασή του σήμερα στις 03/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα
Γραφεία της έδρας της εταιρίας στα Λουτρά Λαγκαδά κατόπιν προσκλήσεως της
Προέδρου κας. Ιωάννας Η. Νασιώκα αρίθ.651/31-07-2020 που επιδόθηκε σε όλα τα
Μέλη του.
Της συνεδριάσεως προέδρευσε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα.Ιωάννα
Η. Νασιώκα και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας ο κ. Τεκίδης Λάζαρος του
Γεωργίου.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ιωάννα Νασιώκα, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Ευάγγελος Αθανασιάδης ,Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Κωνσταντίνος Παντελίδης , Μέλος
4. Χρυσούλα Κόλτσου , Μέλος
5. Βασίλειος Τσούμαρης , Μέλος
6. Γεώργιος Ροφαλίκος , Μέλος
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.Ζωγράφος Μπουτουράκης
2.Χρήστος Μανταρτζίδης
3.Ανέστης Αϊβατζίδης
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , σύμφωνα με το Νόμο , άρθρο 92 , παρ.1
του Ν.4548/2018, (ΦΕΚ 104Α/13-06-2018) και το καταστατικό(άρθρο 17 παράγραφος
2) , το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση την ύπαρξη τριών(3) θεμάτων εκτός
ημερησίας τα οποία και έκανε αποδεκτά προς συζήτηση και λήψη απόφασης ,
ξεκίνησε την συζήτηση των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης .
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΗΔ 2ο : Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την επαναλειτουργία
του υπαίθριου αναψυκτηρίου.
Εισηγούμενη το δεύτερο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα η Πρόεδρος κα.Ιωάννα Η.
Νασιώκα έθεσε υπ΄όψη των Μελών προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης την
πρόταση περί επαναλειτουργίας του υπαίθριου αναψυκτηρίου της επιχείρησης μετά
και την αποχώρηση (λήξη συμφωνητικού) του μισθωτή αυτού από την ίδια την
επιχείρηση Λουτρών Λαγκαδά. Περαιτέρω δε για την άμεση, ομαλή, νόμιμη
λειτουργία αυτού και με σκοπό τη διασφάλιση των απαιτούμενων εσόδων της
Σελίδα 2 από 2
επιχείρησης ιδιαίτερα δε κατά την καλοκαιρινή περίοδο, την διενέργεια πρόσληψης
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, στο εν λόγω
τμήμα με χρονική διάρκεια σύμβασης τους δύο μήνες κατά τις διατάξεις της οικείας
νομοθεσίας, εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994,
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο ιε ν. 3812/2009, καθώς και από την ΠΥΣ
6/2009.
Στην συνέχεια κάλεσε η Πρόεδρος τα Μέλη να αποφανθούν σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την Πρόεδρο κα.Ιωάννα Η. Νασιώκα ,των διατάξεων του άρθρου 13 του
καταστατικού , και μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την επαναλειτουργία του υπαίθριου αναψυκτηρίου της επιχείρησης .
Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 ως ακολούθως:
Ενίσχυση ΚΑΕ 02.10.6041.002 ποσού 8.000,00 € με ταυτόχρονη ισόποση εγγραφή
μέσω του ΚΑΕ 02.90.9111
Μεταφορά ποσού 12.000,00 € από τον ΚΑΕ 02.10.6699 με ταυτόχρονη ισόποση
εγγραφή μέσω του ΚΑΕ 02.90.9111 στους ΚΑΕ 02.10.6041.002 ποσού 6.000,00 € και
στον ΚΑΕ 02.10.6054.002 ποσού 6.000,00 €
Διάθεση πίστωσης στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους , στον ΚΑΕ 02.10.6041.002
ποσού 14.000,00 € και στον ΚΑΕ 02.10.6054.002 ποσού 6.000,00 €
Την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμεπώπιση κατεπειγουσών εποχικών
αναγκών για την άμεση, ομαλή και νόμιμη λειτουργία του αναψυκτηρίου, με
χρονική διάρκεια σύμβασης τους δύο μήνες συνολικού αριθμού τεσσάρων ατόμων ,
ειδικότητας Σερβιτόρων (ΥΕ) .
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα.Νασιώκα Ιωάννα για την σύνταξη
ανακοίνωσης για τον παραπάνω σκοπό καθώς και για την υπογραφή όλων των
εγγράφων προς συνέχιση και ολοκλήρωση διαδικασιών.
Αριθμός Απόφασης 54/2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ Η. ΝΑΣΙΩΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3.ΚΟΛΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
4.ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5.ΡΟΦΑΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΑ Η.ΝΑΣΙΩΚΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Εκλεβαν παρεκκλήσια στο Κρυονέρι Δήμου Λαγκαδά

Αυτόφωρες συλλήψεις ατόμων και σχηματισμοί δικογραφιών για περιπτώσεις κλοπών και ναρκωτικών Στο πλαίσιο επισταμένων αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης