Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Τετάρτη 24/04/2024

Ποιός Πήρε τα Λεφτά απο τα Λουτρά Λαγκαδά

Ποιός Πήρε τα Λεφτά απο τα Λουτρά Λαγκαδά οπως προκύπτει απο νέα αναφορά . Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου που δεν έγινε ποτέ .

 

Πρός

1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96

Τ.Κ 11527 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2131307000

2) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2

ΤΚ: 546 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΕΕΙΠΛ ΜΑΕ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ – ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

2. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ

4. ΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ

5. ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

6. ΣΑΜΟΥ ΧΡΥΣΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

7. ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ 22/10/2021

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Θεόδωρου Σαββίδη του Παναγιώτη ,κάτοικου Λαγκαδά

Οδός Παύλου Μελά 22 Τ.Κ 57200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ.

Λαμβάνω την τιμή να Σας αναφέρω τα παρακάτω .

Στις 12 Ιανουαρίου 2010 δημοσιεύτηκε (Αρ.Φυλλου 138 )στην εφημερίδα της κυβερνήσεως απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης οτι : την 29-12-2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώου 69121/62/Β/09/140 η Μονοπρόσωπη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία < ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ > και με διακριτικό τίτλο < ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ > προερχόμενη απο μετατροπή της < ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ( Δ.Ε.Ε.Ι.Π.Λ ) > συμφωνα με τον Κ.Ν 3463/2006 ( Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ) καθώς επίσης η με αριθμό 17/16623/29-12-2009 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ .Δ . Σαραγιώτη .

< Η εταιρία εδρεύει στον Δήμο Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης

Σκοπός της εταιρίας είναι :

α) Η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής η κοινοτικής περιουσίας στην περιοχή εκμετάλλευσης των Ιαματικών πηγών Λαγκαδά και των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτών .

β) Η εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων >

< Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού κεφαλαίου :

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οχτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ ( 3.768.130.00 ) θα καταβληθεί ολόκληρο απο τον μοναδικό ιδρυτή και μέτοχο τον Δήμο Λαγκαδά και αποτελείται απο εισφορά σε είδος και μετρητά ως κατωτέρω :

1. H < εις είδος > εισφορά της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων ( ενεργητικό μείον παθητικό ) της μετατρεπόμενης < ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ( Δ.Ε.Ε.Ι.Π.Λ ) > κατά την 31-12-2008 σύμφωνα με την απο 6-5-2009 έκθεση εκτίμησης των δυο ορκωτών ελεγκτών – λογιστών του άρθρου 9 της Κ.Ν 2190/20 που ανερχεται σε δυο εκατομμυρια τριακοσια εννεα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε ευρώ και 50 λεπτά ( 2.309.625.50 ευρω ) ( 3.231.104.03 -921.478.53 )

2. Καταβολή μετρητών : 1.458.504.50

ΣΥΝΟΛΟ 3.768.130.00 ΕΥΡΩ >

< ΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΙΔΟΣ – ΜΕΤΟΧΩΝ :

Τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες δεκατρείς ( 376.813 )

κοινές και ονομαστικές και δεσμευμένες ( Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Κ.Ν 2190/1920 μετοχες που δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο αξιων Αθηνών ονομαστικής αξίας δέκα ( 10,00) ευρώ εκάστης μετοχές που κατέχονται στο σύνολο της από τον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης .

< Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης :

Η εταιρική χρήση είναι 12μηνης διάρκειας , αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους . Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31-12-2010 >

< Αριθμός Μελών Διοικητικών Συμβουλίου και η θητεία αυτού :

Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τα αρθρα 18 και 22 παρ.3 της Κ.Ν 2190/20 < Περί ανωνύμων Εταιριών > απο το Διοικητικό Συμβούλιο της >

< Το Δοικητικό Συμβούλιο με αυτήν την σύνθεση θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την ανάληψη καθηκόντων απο το δοικητικό συμβούλιο που θα εκλεγεί απο την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκαλέσει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2011 >

Το Δοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την κείμενη Νομοθεσία όπως και εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η δοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων απο ουσιώδη ανακρίβεια ειτε σε απάτη είτε σε λάθος .

Η επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά ( Ε.Ε.Ι.Π.Λ ) Μονοπρόσωπη Α.Ε στον ισολογισμό στην 1η Εταιρική Χρήση ( 29 Δεκεμβρίου 2009 ως 31 Δεκεμβρίου 2010 ) εμφανίζει : Στα ίδια κεφάλαια , κεφάλαιο καταβεβλημενο 3.768.130 ( 2.309.625,50 + 1.458.504,50 ) Κύκλο εργασιών ( πωλήσεις ) 2.787.900,20 μείον κόστος πωλήσεων 635.148,78 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.694.752.05 Καθαρα αποτελέσματα ( ΕΛΛΕΙΜΑ ) Χρήσεως – 500,382,68 .

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ποσού 2.694.752,05 ευρώ κατά την εταιρική χρήση ( 29-12-2009 – 31-12-2021) .

Η επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά ( Ε.Ε.Ι.Π.Λ ) Μονοπρόσωπη Α.Ε εκδίδει το υπ.αριθμ. 1/25-10-2010 τιμολόγιο ποσού αξίας 1.458.504,50 προς τον Δήμο Λαγκαδά .

Το τιμολόγιο ειναι ΕΙΚΟΝΙΚΟ εκδόθηκε τρεισήμισι μήνες (3,5 ) μετά την εκταμίευση του ως άνου ποσού .

Στις 14-7-2011 ( Πρακτικό 15ο Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά ) ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ( Δ.Ε.Ε.Ι.Π.Λ ) Μ.Α.Ε κ. Γεώργιος Κυράνου 2ης εταιρικής χρήσης καταγγέλλει τους προκατόχους του ( 1η εταιρική χρήση 29 Δεκεμβρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2010 οτι < η πρώτη απόδειξη παραλαβής ήταν ενα ποσό ελάχιστο ότι είχε το ταμείο 12,000 ευρώ . Τα άλλα τα είδαμε μετά και αρχίζουμε . Σύνολο χρεών των Λουτρών 363.000 τα οποία ήταν τιμολογημένα και επιταγές οι οποίες λήγουν τον επόμενο μήνα . Αναγκαστικά πρέπει να πληρωθούν οι επιταγές αλλιώς κάποιος πηγαίνει Φυλακή > .

Συνεχιζει : < 6 Ιουλιου εκταμίεση δανείων απο το Δήμο στα Λουτρά Λαγκαδά τα έργα που είχαν ή η δικαιολογία που πήραν το δάνειο , να αρχίσω να τα λέω ?

Κατασκευή ολοκλήρωσης πτέρυγας υδροθεραπευτηρίου , μελέτη κατασκευή ,εξοπλισμός 350.000 .

Νέες οδεύσεις σωληνώσεων για παροχή νερού 80.000 ευρω . Διημιουργία υποσταθμού ΔΕΗ Πληρώνει η επιχείρηση να ξέρετε 6.000 ευρω τον μήνα ΔΕΗ και έκαναν τα λεφτά φτερά γιατί για εκεί τα πήραν άλλα θα τα πούμε μετά .

Διημιουργία υποσταθμών της ΔΕΗ για να πληρώνουμε λιγότερο 160.000 ευρώ είχαν προϋπολογίσει.

Ενέργειες προβολής και διαφήμισης τους ενδιάφερε εκλογική χρονιά 180.000 ευρώ.

Τώρα δεν ξέρουμε πόσα πήγαν απο αυτά βέβαια εκεί . Για το master plan που έγινε τα έξοδα που θα έπαιρνε η εταιρία 110.000 για εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος υπολογιστών το όποιο κάνουμε κάνουμε τώρα εμείς δεν έκαναν .Έγραψαν 75.000 ανακαίνιση ατομικών υδρομασάζ θα έλεγα μια κουβέντα Λαγκαδιανη αλλά δεν θέλω , δεν έγινε τίποτα .

Ανάδειξη δεύτερου βυζαντινού λουτήρα . Αυτό το δέχομαι 80.000 ευρώ . Στην ουσία το μόνο ποσό που επείγει .

Μελέτη και δοκιμές χρήσης και Γεωθερμίας ως εναλλακτικής πηγή ενέργειας 70.000 .

Ανακαίνιση ξενοδοχείου , το ποιο φλέγον θέμα της επιχείρησης των Λουτρών είναι το ξενοδοχείο .

Μα ήταν τόσο άχρηστοι ??? 50.000 έβαλαν για την ανακαίνιση ??? Φυσικά δεν έκαναν τίποτα έτσι ??? Και τα έξοδα της ίδρυσης της εταιρίας 25.000 ευρώ 01-01-2009 (η μετατροπή έγινε στις 29-12-2009 ) έγινε Α.Ε μετατροπή , λογικά δεν χρωστάς τίποτα αλλιώς δεν γίνεται Α.Ε .

Μας άφησαν 363.000 τώρα χρέος 1.458.000.00 εκταμιεύθηκε πέρυσι 6 Ιουλίου ..

Απο αυτο το δάνειο 6 Ιουλίου έγινε εκταμίευση .

Για αυτο κ.Ασδρέ σχετικα με την ερώτηση σας που θελετε να μου κανετε 6 Ιουλίου εκταμίευση, 30 Ιουλίου είχαν μείνει 250.000 ευρω απο το 1.458.000.00.

300.000 χρωστούσαν στο ΙΚΑ . Απο πότε ??? Δεν πλήρωσαν ποτέ ??? Πείτε απαντήστε ξέρει κανένας να μας πει ??? Που πήγαν αυτά ??? Δεν πλήρωσαν ποτέ ??? Πείτε απαντήστε , ξέρει κανένας να μας πει ??? Που πήγαν αυτά ??? Δεν πλήρωσαν καθόλου ΙΚΑ ??? 300.000 ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΙΚΑ . Από πότε ??? Και την δόση του δανείου ??? Άλλη πονεμένη Ιστορία ο Δήμος Λαγκαδά γιατί σε όλους απευθύνομαι , 156 δόσεις εντάξει μας χάρισαν δυο χρόνια από του χρόνου τον Ιούλιο 9.349 ευρώ τον μήνα το δάνειο για τα Λουτρά .

Τα Λουτρά Λαγκαδά επειδή ζω τώρα 6 μήνες , φυσικά τα ζω και σαν Λαγκαδιανός σαράντα χρόνια εκεί μπορεί να πάει καλά δεν έχει πρόβλημα ούτε απο δάνεια ,τίποτα .

Η κακή διαχείριση κ.Ασδρέ , για αυτό είπα την κουβέντα >

Συνεχίζει : < O κ. Ασδρέ σαν συμπαραστάτης του Δημότη μου απεύθυνε μια επιστολή τον πιάνουν στον δρόμο και τον ρωτούν οι πολίτες , τι εγινε με το 1.458.000.00. Δεν πρέπει να πω ??? Αυτό λέω … Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο …>

Στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρίσταται ο Δήμαρχος Λαγκαδά.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων : Αναφορικά με την διαχείριση των χρημάτων προερχόμενων απο τραπεζικού δανείου – ύψους 1.5 εκατομμύριο ευρώ – που χορηγήθηκε με σκοπό την αύξηση του Μετοχικού της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ( Δ.Ε.Ε.Ι.Π.Λ ) το ΑΜΠΕ μετέδωσε οτι οι ελεγκτές της Οικονομικής Επιθεώρησης στο πόρισμα που συνέταξαν φαίνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε ΚΑΜΙΑ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου . Σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα μέρος των εκταμιευμένων χρημάτων δαπανήθηκε για μελέτες , μισθοδοσίες , προμηθευτές κ.α . ενω οι ελεγκτές περιγράφουν ως άγνωστη την τύχη που είχε το ποσό της τάξεως 600.000 και 700.000 ευρώ απο το ίδιο το δάνειο το οποίο δεν βρέθηκε στα ταμεία όταν ανέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή ( εφημερίδα ΑΥΓΗ 7 Φεβρουαρίου 2017 ) : Ποινικές διώξεις για τα Λουτρά Λαγκαδά , ( Νews room CNN Greece 7 Φεβρουαριου : < Αγνοείται τεράστιο ποσό στα Λουτρά Λαγκαδά – Ποινικές Διώξεις παντός υπευθύνου . Η εφημερίδα των συντακτών 8/2/2017 αναφέρει : < Κρύο Λουτρό για δυο Δημάρχους > .

Στο ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Ι.Π.Λ ΜΑΕ σύμφωνα με την παρ 11 του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920 όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της απο 18-12-2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της , το μετοχικό κεφάλαιο ( άρθρο 5 ) ορίστηκε αρχικά σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ ( 3.768.130 ) (<είς είδος >) 2.309.625.,50 συν μετρητά 1.458.504.,50 ).

1. Οι μετοχές της Εταιρίας ( Κεφάλαιο β’ Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές του Νέου Καταστατικού ) είναι κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 3 του Κ.Ν 2190/1920 ) στο σύνολο τους και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιων .

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται απο το στέλεχος ειναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό , φέρουν την χρονολογία της έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός απο τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ορίζεται από αυτό καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας .

3.Οι μετοχές δύναται να μετατραπούν σε άυλες χωρίς την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος καταστατικού .

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου .

Το αρχικό Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ ( 3.768.130.00 ) , θα καταβληθεί ολόκληρο από τον μοναδικό ιδρυτή και Μέτοχο ( ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ) και αποτελείται από εισφορά σε είδος και μετρητά ως κατωτέρω :

1. H < εις είδος > εισφορα της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων ( Ενεργητικού μείον παθητικού ) της μετατρεπόμενης < ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ( Δ.Ε.Ε.Ι.Π.Λ ) > κατά την 31/12/2008 σύμφωνα με την 6/5/2009 έκθεση εκτίμησης των δυο ορκωτών λογιστών του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 που ανέρχεται σε δυο εκατομμύρια τριακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά ( 2.309.625,50 ευρω ) ( 3.231.104,03 – 921.478,53 ευρω )

2. Καταβολή μετρητών : 1.458.504,50 ευρω

ΣΥΝΟΛΟ : 3.768.130,00 ευρω

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ :

Τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες δεκατρείς ( 376.813 ) κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες ( σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του αρθρου 3 του Κ.Ν 2190/1920 μετοχές που δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών , ονομαστικής αξίας δέκα ( 10,00 ) ευρώ εκάστης μετοχές που κατέχονται στο σύνολο τους από τον ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ .

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ 100% ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ( Ε.Ε.Ε.Ι.Π.Λ ) Μ.Α.Ε ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΥ 3.768.130 ΕΥΡΩ ΔΙΗΡΗΜΕΝΕΣ ΣΕ 376.813 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ (συμφωνα με τις διατάξεις της παρ7 του άρθρου 3 του νόμου 2120/1920 ) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗΣ .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ( Ε.Ε.Ε.Ι.Π.Λ ) Μ.Α.Ε κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της εταιρίας .

Η πιστοποίηση αποδεικνύεται ψευδής .

Δεν έγινε καμιά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ( Ε.Ε.Ε.Ι.Π.Λ ) Μ.Α.Ε .

ΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ( Ε.Ε.Ε.Ι.Π.Λ ) Μ.Α.Ε ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ .

Ποσά καταναλώθηκαν τελικά για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών χωρίς την ύπαρξη νόμιμων δικαιολογητικών και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών άσχετα από τον σκοπό της διαχείρισης .

ΕΠΕΙΔΗ

Χρήζει προσδιορισμού ο τρόπος νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες κατά επάγγελμα και κατα εξακολούθηση απο “” κοινού δόλο “” του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ( Ε.Ε.Ε.Ι.Π.Λ ) Μ.Α.Ε αν συντρέχουν τα αδικήματα της απάτης απο ‘’ κοινού με δόλο ” απο άτομα ιδιαιτέρας εμπιστοσύνης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου , ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών δημοσίου χρήματος , άμεση συνέργεια σε αυτήν και υπεξαίρεση .

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Λαγκαδάς: Οι κτηνοτρόφοι ζητούν 10 ευρώ/κιλό τιμή χονδρικής

Το πρώτο από τα τρία καθιερωμένα πλέον παζάρια λίγο πριν το Πάσχα για την τιμή στην οποία θα πουληθούν τα αμνοερίφια πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ κτηνοτρόφων και εμπόρων στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν άλλα