Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Τετάρτη 07/06/2023

Προσλήψεις στην καθαριότητα του Δήμου Λαγκαδά

Προσλήψεις για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας δυο (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής των αιτήσεων Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και
ώρα 15:00.

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου
(ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/18).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
Ν.3812/09 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α/28.12.2009).
4. Το αριθ. ΑΠ : 50870/01-10-2021 έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου Καθαριότητας με θέμα:
«Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και
ευπρέπειας του Δήμου Λαγκαδά».
5. Την αριθ. ΑΠ : ΥΣ. 709/11-10-2021 Βεβαίωση εξασφαλισμένης πίστωσης της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού
της παρούσας Ανακοίνωσης.
6. Την αριθ. 266/2021 (ΑΔΑ : Ω1ΚΨΩΛΛ-ΗΣ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Λαγκαδά με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου (δίμηνης διάρκειας) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας» .
7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/τ.Β’/01-11-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
8. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών
της Διεύθυνσης Καθαριότητας

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας
δυο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) α τ ό μ ω ν για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 61680b04cb6ed9b0319f25e2 στις 14/10/21 14:26
καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Λαγκαδά και
συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
201 Καθαριότητας Λαγκαδάς
ΥΕ Εργατών /
Εργατριών
καθαριότητας
2 μήνες 5
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν
πρόσθετα) προσόντα
201
ΥΕ Εργατών / Εργατριών
καθαριότητας
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527/97.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
Πιο συγκεκριμένα:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία
περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και
για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής.
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο
τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω
και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή.
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου
του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του
εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν
απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, τα κατωτέρω
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) ή πιστοποιητικό
γέννησης (για τους άγαμους) πρόσφατης έκδοσης .
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκάμηνου
(παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 (παραλαβή υποδείγματος
από την υπηρεσία μας).
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
1. Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)
2. Αντίγραφο ΑΜΚΑ
3. Αντίγραφο ΑΦΜ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν
μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
[email protected]
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής των αιτήσεων Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και
ώρα 15:00.
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Λαγκαδά, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λαγκαδά (www.lagadas.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στην ιστοσελίδα θα
αναρτηθεί και η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι
ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα