Ειδήσεις Λαγκαδάς

Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)

Published

on

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Ο Δήμαρχος κ. Ταχματζίδης Ιωάννης ζήτησε από τη μειοψηφία να προτείνει έναν (1)
Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωματικό του και δύο (2) κατοίκους του Δήμου με τους
αναπληρωματικούς, για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) Δήμου Λαγκαδά.
Από το σύνολο της μειοψηφίας, αφού πήραν το λόγο οι αρχηγοί των παρατάξεων,
αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει πρόταση.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργουδάκης Φίλιππος δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση
του θέματος.
Στη συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πατσιαλάς Αλέξανδρος κατέθεσε συνολικά την
πρόταση του κ. Δημάρχου, για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) Δήμου Λαγκαδά, η οποία είναι δεσμευτική
για το δημοτικό συμβούλιο (παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.4623/2019) και η οποία έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έλαβε υπόψη του, την υπ’ αρίθμ.
46/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.
3463/2006, την παρ. 1 του αρθρ. 6 του ν. 4623/2019, την υπ’ αριθ. 102/13-9-2019 εγκύκλιο
του ΥΠ. ΕΣ., την προφορική ενημέρωση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Μαυρίδη
Θεοδώρου, τη συνολική πρόταση του κ. Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση όπως
είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση και ψηφοφορία που
ακολούθησε, κατά την οποία δέκα εννέα (19) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ, δεκατρείς
Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Αναστασιάδης Ιωάννης, Ανδρεάδου Ελπινίκη, Δημητριάδης
Βασίλειος, Κυργιάννης Χαράλαμπος, Μπάσιας Σταύρος, Μπέφα Σοφία, Πεϊδης Δημήτριος,
Πετρίδης Αναστάσιος, Σάμου Χρυσή, Στόϊος Ηλίας, Ταυρίδου Μαρία, Τζιαμπάζης Θεόδωρος
και Τσουκάνης Αθανάσιος ψήφισαν κατά και ένας Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. Σεπιάδης
Γεώργιος ψήφισε λευκό.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργουδάκης Φίλιππος δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση
του θέματος.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 19 με 13
Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), τους κάτωθι:
Τακτικά Μέλη
1. Πατσιαλάς Αλέξανδρος Δημοτικός Σύμβουλος
2. Μπίκας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
3. Αναστασιάδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
4. Αϊβατζίδης Παντελής Δημοτικός Σύμβουλος (από την μειοψηφία)
5. Μπαντή Δομνίκη εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα
6. Μισχόπουλος Απόστολος κάτοικος – δημότης Δήμου Λαγκαδά
7. Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα κάτοικος – δημότισσα Δήμου Λαγκαδά
8. Ματσικούδη Βαρβάρα κάτοικος – δημότισσα Δήμου Λαγκαδά
9. Ροντίρης Πρόδρος κάτοικος – δημότης Δήμου Λαγκαδά
10. Μπίσμπας Δρόσος κάτοικος – δημότης Δήμου Λαγκαδά
11. Στάθη Σταυρούλα κάτοικος – δημότισσα Δήμου Λαγκαδά
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Πατλιάκας Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος
2. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος Δημοτικός Σύμβουλος

3. Προκοπίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
4. Τσαγκαλίδης Ελευθέριος Δημοτικός Σύμβουλος
5. Μπουτουράκης Ζωγράφος εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα
6. Κεντρωτής Πέτρος κάτοικος – δημότης Δήμου Λαγκαδά
7. Μάμμου Ελένη κάτοικος – δημότισσα Δήμου Λαγκαδά
8. Κακοκάλα Ελένη κάτοικος – δημότισσα Δήμου Λαγκαδά
9. Τσιρτσάκη Μαριάνθη κάτοικος – δημότισσα Δήμου Λαγκαδά
10. Βασαρμίδου Κωνσταντίνα κάτοικος – δημότισσα Δήμου Λαγκαδά
11. Αντωνιάδου Ιωάννα κάτοικος – δημότισσα Δήμου Λαγκαδά
Ορίζει ως Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πατσιαλά Αλέξανδρο και
ως Αντιπρόεδρο τον δημότη – κάτοικο Δήμου Λαγκαδά κ. Μισχόπουλο Απόστολο.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και
λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 255 παρ. 2 του ν.
3463/2006).

δημοφιλη

Exit mobile version