Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Κυριακή 03/03/2024

Πρόσληψη δυο Ιατρών στα Λουτρά Λαγκαδά

Η Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε εκανε εισηγητική έκθεση για πρόσληψη  δύο ιατρών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΙΔ

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά
Μονοπρόσωπη Α.Ε
Έχοντας υπόψη
I Τις δίοτάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν 4765/2021 Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ 6/T.A71 5-1-2021 όπως ισχύει
2 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Κολλικράτης
ΦΕΚ 87Λ.Α77-6-2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα Τοοποηοίηοη Διατάξεων του π.δ 318/1992 Α 161 και λοιπές ρυθμίσεις ΦΕΚ 74/τΑ’/26-03-2014
4 Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν 4483/2017 ΦΕΚ 107Λ\Α’/31-7-2017 με τις οποίες ειντικατασταθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ
14 του Ν 4071/2012 Α’85 όπως ισχύει
5 Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες
διατάξεις ΦΕΚ 50/τ Α716-3-2018
6 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδ»ίκησης…-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I ΦΕΚ
133/τ Α71 9-7-2018
7 Τις διοτάξεις του άρθρου 186 του Ν 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 167/τ Α730-10-2019 όπως ισχύει
8 Την υπ αρ πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα Ταξινόμηση των Δήμων
στις κατηγορίες των περ στ και ζ της παρ 1 του άρθρου 12 του Ν 4765/2021 Α 6 ΑΔΑΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ
9 Την υπ’αριθ.13/22-03-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν ΠΙ Δ Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά.

Μονοπρόσωπη Α.Ε με θέμα Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α β βαθμού και στα ΝΠΙΔ
αυτών
10 Το un αριθ 27143/31-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΙΔ Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη
Α.Ε Ν Θεσσσλονίκης με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές II Την υπ αριθ πρωτ 25837/02-04-2021 ΑΔΑ ΩΜΖΕ46ΜΤΛ6-ΣΩ7 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε για
την Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε η απασχόληση έντεκα 1 1 ατόμων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου σύμφωνα με το υπ αριθ
27689/08-04-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου με αντίτιμο
12 Την υπ αριθ 55/06-08-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν ΠΙ Δ Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά
Μονοπρόσωπη Α.Ε με θέμα Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ με χρονική διάρκεια σύμβασης έως οκτώ 8 μήνες Κειθορισμος ειδικοτήτων
και διάθεση πίστωσης
13 Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε
14 Την υπ’αριθμ 567/23-08-2021 βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών
Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε περί ύπαρξης πιστώσεων
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δυο 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε Λουτρά Λαγκαδά που εδρεύει στα Λουτρά Λαγκαδά
και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία έδρα ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Πτυχίο ή στχλαιμα Ιατρικής AF*’I ή το ομώνυμο πτυχίο ή ίπλα>μα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε Α Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτίαν Σπουδών Επιλογής ΠΧ.Ε
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεοαπής ή αλλσδαχής αντίστοιχης
ειδικότητας
β Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίϋκτη ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις yiu την άσκηση tot ιατρικού επαγγέλματος
γ Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ορθοπεδικού
δ BeßuiüKn ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
ε Εκπλήροκτη της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με
βεβαΰιχτη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΈΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
α Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή όίπλιυμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε Α Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π Σ Fi
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας
Ρ Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος
γ Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου
δ Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
ε Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με
βεβαίίικιη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βε(*αίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥPIΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
α Πτυχίο ή δΐπλωμυ Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε Α Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα