Edit

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Σάββατο 02/07/2022

Πως επηρεάζει την ζωή μας ένας Σεισμός

Μακροσεισμικά αποτελέσματα ονομάζονται οι επιπτώσεις των σεισμών στο έδαφος, τα νερά (υπόγεια και επιφανειακά), στις κάθε είδους κατασκευές και, εμμέσως, στους ανθρώπους και τα ζώα.

Οι πιο συνηθισμένες εκδηλώσεις της σεισμικής δραστηριότητας στο έδαφος είναι: ρωγμές, χάσματα (δηλ. τα επιφανειακά ίχνη των σεισμικών ρηγμάτων), κατολισθήσεις, εδαφικές βαθύνσεις, ρευστοποίηση του εδάφους, υψομετρικές μεταβολές (καθιζήσεις ή εξάρσεις του εδάφους).

Στα νερά οι επιπτώσεις είναι άμεσες, κατά τη διάρκεια της διέλευσης των σεισμικών κυμάτων μέσα από αυτά -και προκαλούν ταλαντώσεις του νερού, κυματισμό σε λίμνες και κλειστούς χώρους- ή έμμεσες και οφείλονται στις εδαφικές διαταράξεις που επηρεάζουν και τα νερά ( μεταβολή στην παροχή των πηγών, αποξήρανση ελών, λιμνών, ποταμών, απόφραξη ποταμών από κατολισθήσεις εδαφών και δημιουργία λιμνών, ελών και πλημμυρών, κλπ.)

Στη θάλασσα προκαλούνται θαλάσσιοι σεισμοί (δονήσεις μικρής περιόδου που οφείλονται στη διέλευση των σεισμικών κυμάτων μέσα από το θαλάσσιο νερό) και θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunamis), που έχουν μεγάλο μήκος κύματος και διαδίδονται στην επιφάνεια της θάλασσας.

Στις κατασκευές οι επιπτώσεις είναι πιο ορατές, πιο εκτεταμένες και προκαλούν τραυματισμούς και θανάτους ανθρώπων, ενώ συνεπάγονται και τεράστιες οικονομικές ζημιές. Οι άμεσες βλάβες οφείλονται στη διέλευση των σεισμικών κυμάτων από το έδαφος στα θεμέλια, στους τοίχους και στη στέγη των κτιρίων. Οι έμμεσες βλάβες οφείλονται στις πυρκαγιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των σεισμών.

Στους ανθρώπους, οι σεισμοί προκαλούν φόβο, νευρική υπερδιέγερση, πανικό, που σε ορισμένους διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πέρα από τον ίδιο το σεισμό, ο οποίος γίνεται αισθητός σε συνθήκες ηρεμίας στο κρεβάτι ή στο αυτοκίνητο ακόμη και στην περίπτωση μικρών σεισμών, μέσω κυρίως της κατακόρυφης δόνησης, τα φαινόμενα της ανησυχίας ενισχύονται και από τη σεισμική βοή που συνοδεύει, συνήθως, έναν σεισμό ή και από διάφορα φωτεινά φαινόμενα που παρατηρούνται σε κατοικημένες περιοχές κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων.

Στα ζώα (κατοικίδια, άγρια, πουλιά, μέλισσες, ψάρια), οι σεισμοί προκαλούν, επίσης, φόβο που εκδηλώνεται ορισμένα λεπτά ή και ώρες πριν από τους σεισμούς.

Η εκτίμηση των μακροσεισμικών αποτελεσμάτων γίνεται με βάση ορισμένες κλίμακες μακροσεισμικών εντάσεων, που παριστάνονται με τους λατινικούς αριθμούς I, II, III, IV, κλπ. Η κλίμακα που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα -όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη- είναι η δωδεκαβάθμια κλίμακα Mercalli – Sieberg. Ορισμένοι χρησιμοποιούν και την τροποποιημένη κλίμακα Medvedev – Sponcheuer – Karnik (MSK).

Η συγκέντρωση των μακροσεισμικών δεδομένων γίνεται μέσω άμεσων παρατηρήσεων ή από την βαθμολόγηση των ερωτηματολογίων που αποστέλλονται στους οικισμούς γύρω από το επίκεντρο του σεισμού.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αποστέλλει τέτοια ερωτηματολόγια στους Δήμους και τις Κοινότητες (νυν Δημοτικά Διαμερίσματα) μετά από κάθε ισχυρό σεισμό. Η επιλογή των περίπου 3500 Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων από ένα σύνολο άνω των 6000 που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του νόμου “Καποδίστρια” έγινε με κριτήρια χωρικής κατανομής και πληθυσμιακά. Για την εμφάνιση του χάρτη που δείχνει τις επιλεγμένες θέσεις ανά νομό ενεργοποιείστε εδώ. Οι απαντήσεις αξιολογούνται και περιλαμβάνονται στα μηνιαία δελτία του Ινστιτούτου. Το υλικό αυτό έχει αποτελέσει τη βάση για πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες. Επομένως, η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντική και γι’ αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα.

Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν έχουν κατηγοριοποιηθεί στις παρακάτω κατηγορίες, έτσι ώστε να διευκολύνουν τις απαντήσεις αλλά και την βαθμονόμησή τους: α) Γενικές παρατηρήσεις, β) Παρατηρήσεις στα αντικείμενα, γ) Παρατηρήσεις σε κτίρια και κατασκευές, δ) Διάφορες διαπιστώσεις – επισημάνσεις.

Για τη καλύτερη αξιολόγηση των μακροσεισμικών δεδομένων συντάσσονται χάρτες ισοσείστων. Οι ισόσειστες καμπύλες συνδέουν περιοχές που είχαν ίδιες βλάβες ή άλλες επιπτώσεις από το ίδιο σεισμό.

Η μορφή των ισοσείστων εξαρτάται από τον μηχανισμό γένεσης του σεισμού, από το βάθος της εστίας, το είδος των πετρωμάτων που μεσολαβεί από την εστία έως τον κάθε τόπο χωριστά και την απόσβεση που αυτά προκαλούν στα διερχόμενα σεισμικά κύματα, από το έδαφος θεμελίωσης και από τον τρόπο κατασκευής των κτιρίων.

Η περιοχή που η ένταση του σεισμού έχει την μέγιστη τιμή ονομάζεται πλειόσειστη περιοχή και το κέντρο της περιοχής αυτής, μακροσεισμικό επίκεντρο. Το μακροσεισμικό επίκεντρο δεν συμπίπτει πάντοτε με το μικροσεισμικό επίκεντρο, ιδίως στους σεισμούς βάθους. Η μέγιστη ένταση του σεισμού λέγεται επικεντρική ένταση και παριστάνεται με το Ιο. Μεταξύ του μεγέθους και της έντασης ενός σεισμού ισχύουν στατιστικές σχέσεις της μορφής

Ιο = α + βΜ

όπου α, β είναι σταθερές. Για τους επιφανειακούς σεισμούς του ελληνικού χώρου βρέθηκαν οι τιμές α= -0,93 και β=1,43 (Παπαζάχος & Παπαιωάννου, 1997).

Μια συνολικότερη αποτίμηση των επιπτώσεων των σεισμών έδειξε ότι οι σεισμοί μεσαίας έντασης (VII-VIII) προκαλούν αθροιστικά περισσότερες ζημιές, γιατί είναι συχνοί. Οι σεισμοί που γίνονται στις μέρες μας προκαλούν μεγαλύτερες ζημιές απ΄ ότι οι παλιότεροι, λόγω της μεγάλης καθ΄ ύψος ανάπτυξης των κτιρίων και της τρωτότητας που παρουσιάζουν τα ψηλά αυτά κτίρια σε κάποια απόσταση από το επίκεντρο (40-100 χλμ.), αλλά και από την επέκταση των μεγάλων πόλεων σε επικίνδυνα εδάφη.

Η οικονομική αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσαν οι σεισμοί του Φεβρουαρίου – Μαρτίου 1981 στις Αλκυονίδες νήσους, μεταφράζεται σε 45 δις. δρχ. Το κόστος σε ανθρώπινες ζωές είναι αντιστρόφως ανάλογο προς το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, ενώ το αντίθετο συμβαίνει ως προς το κόστος των καταστροφών στις διάφορες κατασκευές, παρά την βελτίωση της κατασκευαστικής τεχνικής.

Στα πρώτα 3/4 του 20ού αιώνα οι νεκροί από τα διάφορα καταστροφικά φαινόμενα έφτασαν τα 4.6 εκατομμύρια. Από αυτούς τα 2.7 εκατομμύρια πέθαναν από σεισμούς

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα