Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Κυριακή 04/06/2023

Σταθμός διοδίων Λαγκαδά στη θέση «Δερβένι»

Έκδοση ψηφίσματος για μη εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού διοδίων στη θέση «Δερβένι» .

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΠΩΝ

“Ομόφωνα εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος για μή εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού διοδίων στη θέση «Δερβένι» ”

Αριθ. Συνεδρίασης : 16/05-08-2020

Αριθ. Απόφασης: 87/2020

Αριθ. Θέματος Πινακίου: Ε.Η.Δ. 3

Στο Λαγκαδά σήμερα την 05η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), μετά από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27452/31-07-2020 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λούρδα Βασιλείας, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο αριθμού σαράντα ενός (41) μελών, βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, επιλήφθηκε της εξέτασης του επόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμούδη Αναστασία

2. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

3. Αναστασιάδης Ιωάννης

4. Αναστασιάδης Νικόλαος

5. Ανδρεάδου Ελπινίκη

6. Δοϊρανλής Πέτρος

7. Κοτσώνη Ελισσάβετ

8. Κούκος Γεώργιος

9. Κριτόπουλος Χαράλαμπος

10. Κυργιάννης Χαράλαμπος

11. Κυριακούδης Θεοχάρης

12. Λούρδα Βασιλεία

13. Μπάσιας Σταύρος

14. Μπέφα Σοφία

15. Μπίζπος Κωνσταντίνος

16. Μπίκας Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αϊβατζίδης Παντελής 2. Βαρβαλιός Βασίλειος 3. Γεωργουδάκης Φίλιππος 4. Γρούσκος Τριαντάφυλλος 5. Δαργινάκης Παναγιώτης 6. Δημητριάδης Βασίλειος 7. Κουλτούκη Μαρία 8. Μόσχου Σακονίδου Μαρία 9. Μπρατάνης Αστέριος 10. Πεϊδης Δημήτριος 11. Πετρίδης Αναστάσιος 12. Σάμου Χρυσή 13. Στόϊος Ηλίας 14. Τζαγγάνας Ηλίας 15. Τζιαμπάζης Θεόδωρος 16. Τσουκάνης Αθανάσιος

Ο Δήμαρχος κ. Ταχματζίδης Ιωάννης προσκλήθηκε και δεν παρίσταται.

Για την τήρηση των πρακτικών ο υπάλληλος του Δήμου Σαλματάς Αθανάσιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι κ.κ. Φλωρινούδης Διονύσιος Κοινότητας Λαγυνών και Χρυσανθοπούλου Πελαγία Κοινότητας Εξαλόφου.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι υπάρχουν και τρία (03) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:

1. Απόσυρση οχημάτων του Δήμου, διαφόρων κατηγοριών, λόγω παλαιότητας

2. Ορισμός υπαλλήλου για μεταφορά ποσών από λογαριασμούς του Δήμου Λαγκαδά στην Τράπεζα της Ελλάδος

3. Έκδοση ψηφίσματος για μή εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού διοδίων στη θέση «Δερβένι»,

για τα οποία το Συμβούλιο, λόγω του κατεπείγοντός τους (προάσπιση συμφερόντων του Δήμου λόγω προθεσμιών), ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτησή τους. Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 7 εδ. γ΄ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει) «Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». Δηλαδή επί του αποτελούμενου από 41 μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, οι αποφάσεις για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, πρέπει να έχουν τουλάχιστον 21 θετικές ψήφους.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ: “(ΕΗΔ) Έκδοση ψηφίσματος για μή εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού διοδίων στη θέση «Δερβένι».”

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λούρδα Βασιλεία, ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αναστασιάδη Ιωάννη, περί έκδοσης ψηφίσματος για μη εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού διοδίων στη θέση «Δερβένι», έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω:

«…… Ο Δήμος μας είναι μέσα στις πάρα πολλές προτάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοτος και Ενέργειας για εγκατάσταση σταθμού διοδίων (το σημείο στο οποίο σχεδιάζεται, είναι στη θέση «Δερβένι»), καθώς άμεσα ή έμμεσα πλήττει όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λαγκαδά. Θεωρώ ότι πρέπει να ληφθεί μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έκδοση ψηφίσματος που να ξεκαθαρίζει την αρνητική μας θέση, για μη εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού διοδίων στη θέση «Δερβένι» διότι επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. …………….».

Κατόπιν των παραπάνω η κ. Πρόεδρος πρότεινε το ψήφισμα να διαμορφωθεί ως εξής:

– Ζητάμε τη μή εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού διοδίων στη θέση «Δερβένι», διότι θα επηρεάζει τις εσωτερικές μετακινήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών του Δήμου Λαγκαδά και θα τους επιβαρύνει οικονομικά.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έλαβε υπόψη του, το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), το άρθρο 77 Ν. 4172/2013, την προφορική ενημέρωση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, την πρόταση του Δ.Σ. κ. Αναστασιάδη Ιωάννη και μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση και ψηφοφορία που ακολούθησε,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα, σχετικά με το σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού διοδίων στη θέση «Δερβένι»:

– Ζητάμε τη μή εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού διοδίων στη θέση «Δερβένι», διότι θα επηρεάζει τις εσωτερικές μετακινήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών του Δήμου Λαγκαδά και θα τους επιβαρύνει οικονομικά.

– Ζητάμε να ματαιωθεί η απόφαση θέσπισης νέων διοδίων.

Αριθμός Απόφασης 87/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1. Αδαμούδη Αναστασία 2. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος 3. Αναστασιάδης Ιωάννης 4. Αναστασιάδης Νικόλαος 5. Ανδρεάδου Ελπινίκη 6. Δοϊρανλής Πέτρος 7. Κοτσώνη Ελισσάβετ 8. Κούκος Γεώργιος 9. Κριτόπουλος Χαράλαμπος 10. Κυργιάννης Χαράλαμπος 11. Κυριακούδης Θεοχάρης 12. Μπάσιας Σταύρος 13. Μπέφα Σοφία 14. Μπίζπος Κωνσταντίνος 15. Μπίκας Κωνσταντίνος 16. Ξενιτίδης Γεώργιος 17. Πατλιάκας Εμμανουήλ 18. Πατσιαλάς Αλέξανδρος 19. Προκοπίδης Γεώργιος 20. Σαρίκου Άννα 21. Σεπιάδης Γεώργιος 22. Ταυρίδου Μαρία 23. Τζανής Μιχαήλ 24. Τσαγκαλίδης Ελευθέριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Πρόσληψη πέντε ατόμων στον Δήμο Λαγκαδά

Πρόσληψη πέντε ατόμων στον Δήμο Λαγκαδά για την κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας την αντιπυρική περίοδο Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,