Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Τετάρτη 29/05/2024

Διακοπή κυκλοφορίας Ζαγκλιβέρι – Νέα Καλλίνδοια (Καλαμωτό)

Αποφασίζει ομόφωνα να διαβιβαστεί η εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών & Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την λήψη μέτρων ασφαλείας για τη διακοπή του ρεύματος κυκλοφορίας Ζαγκλιβέρι – Νέα Καλλίνδοια (Καλαμωτό) στην ομώνυμη Δημοτική οδό.

Στο Λαγκαδά, σήμερα Παρασκευή, την 3η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023 και ώρα 10:00 στην Τεχνική Υπηρεσία (3ος όροφος) του Δήμου Λαγκαδά συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5155/30-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και Αντιδημάρχου κ. Τζανή Μιχαήλ, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τζανής Μιχαήλ (Πρόεδρος)                     1. Βαρβαλιός Βασίλειος
2. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος (Αντ/χος)           2. Κουλτούκη Μαρία
3. Αναστασιάδης Νικόλαος(Αντ/χος)
4. Αϊβατζίδης Παντελής
3. Μπέφα Σοφία
5. Δοϊρανλής Πέτρος
6. Σαρίκου Άννα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κατσαβουνίδου Βασιλεία, υπάλληλο του Δήμου Λαγκαδά.
ΘΕΜΑ 1ο
: «Συζήτηση και λήψη απόφασης, για την λήψη μέτρων ασφαλείας για τη
διακοπή του ρεύματος κυκλοφορίας Ζαγκλιβέρι – Νέα Καλλίνδοια (Καλαμωτό) στην
ομώνυμη Δημοτική οδό».
Ο κ. Πρόεδρος της ΕΠΖ επί του συγκεκριμένου θέματος έθεσε υπόψη των μελών τα
εξής:
1) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 66581/16-12-2022 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών &
Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για το εν λόγω θέμα:
ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων ασφαλείας για τη διακοπή του ρεύματος κυκλοφορίας Ζαγκλιβέρι
– Νέα Καλλίνδοια (Καλαμωτό) στην ομώνυμη Δημοτική οδό.
Σχετικά με το θέμα σας αναφέρουμε τα εξής:
Οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τα τελευταία έτη δημιούργησαν έντονη φθορά
στο τεχνικό έργο που εξυπηρετεί τη διάβαση του ρέματος « Μεσόκωμου» επί της οδού
Ζαγκλιβερίου – Νέα Καλλίνδοια (Καλαμωτό).
Θέση Τεχνικού Έργου:
Βρίσκεται 3,9 χλμ. από τον οικισμό Ζαγκλιβερίου και 100μ. πριν την πρώτη
διασταύρωση για την είσοδο στον οικισμό Μεσόκωμο.
ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Έπειτα από αυτοψία της υπηρεσίας διαπιστώθηκαν:
Στη θέση διέλευσης από τον χείμαρρο Μεσοκώμου της οδού Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, έχει
εκδηλωθεί αστοχία και καταστροφή του νοτίου πρανούς στην θέση του υφιστάμενου πλακοσκεπούς
οχετού (φωτογραφία -1-). Το επίχωμα και η οδοστρωσία, τόσο δυτικά όσο κι ανατολικά του
πλακοσκεπούς οχετού, έχουν διαβρωθεί έτσι ώστε να δημιουργηθούν κοιλότητες με βάθος 1,50 m
περίπου και μήκος 2,50 m (φωτογραφίες -1- &-2-). Το οδόστρωμα βρίσκεται στον αέρα και δεν
υπάρχει ακόμη ολική διάρρηξη, αστοχία και καταστροφή του επειδή έχει κατασκευαστεί πλάκα από
σκυρόδεμα του μεταβατικού επιχώματος πάχους 0,15 m κι από τις δύο πλευρές του πλακοσκεπούς
οχετού, δημιουργήθηκε όμως ήδη ριγμάτωση στην πλάκα του σκυροδέματος που βρίσκεται στο
ρεύμα κυκλοφορίας από το Ζαγκλιβέρι προς το Καλαμωτό, με σοβαρό κίνδυνο την ολική του
διάρρηξη και κατάρρευση (φωτογραφίες -3- &-4-). Επίσης, το έργο εξόδου (πτερυγότοιχοι από
οπλισμένο σκυρόδεμα και η πλάκα δαπέδου επίσης από σκυρόδεμα) έχουν αποκολληθεί και έχουν
περιστραφεί. Τέλος, τα λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια (σαρζανέτια) που βρίσκονται κατάντι (νοτίως)
του πλακοσκεπούς οχετού, έχουν υποστεί υδραυλική υποσκαφή και άλλα έχουν καταστραφεί
ολοκληρωτικά και άλλα έχουν παραμορφωθεί παρουσιάζοντας καμπυλότητα (φωτογραφία -5-).

Η συγκεκριμένη οδός εξυπηρετεί φόρτο αυτοκινήτων ενώ μεγαλό μέρος αυτού αποτελείται από βαρέα οχήματα, με αποτέλεσμα να
επιβαρύνεται η κατασκευή.

Στο αρχείο της υπηρεσίας δεν εντοπίστηκε φάκελος Μελέτης ή
Κατασκευής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν δεδομένα της κατασκευής, των στατικών στοιχείων, αδειοδοτήσεις και
γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών -φορέων.

Λήψη μέτρων:
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας προτείνει για λόγους ασφαλείας τη διακοπή της κυκλοφορίας στο δεξί τμήμα της οδού κινούμενοι από το
Ζαγκλιβέρι προς το Καλαμωτό.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση νέου έντονου καιρικού φαινομένου ή λόγω της γενικής επιβάρυνσης της κατασκευής , ενδέχεται να απαιτηθεί η
διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, για λόγους ασφαλείας.

Στο Γραφείο Δημάρχου, αποστέλλεται για την άμεση λήψη της σχετικής απόφασης, ώστε να αποσταλλει στη συνέχεια στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποστέλλεται για την λήψη σχετικής απόφασης,
μετά τη λήψη της Απόφασης Δημάρχου και την αποστολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποστέλλεται για την άμεση λήψη της σχετικής απόφασης,
μετά τη λήψη της σχετικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στις Τοπικές Κοινότητες αποστέλλετε για να λάβουν γνώση και να ενημερώσουν τους
κατοίκους της περιοχής.
Στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης αποστέλλετε για την
τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής
διέλευση των οχημάτων.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της ΕΠΖ κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθ. πρωτ. 66581/16-12-2022 εισήγηση του
Τμήματος Συγκοινωνιών & Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Λαγκαδά που αφορά λήψη μέτρων ασφαλείας για τη διακοπή του ρεύματος κυκλοφορίας
Ζαγκλιβέρι – Νέα Καλλίνδοια (Καλαμωτό) στην ομώνυμη Δημοτική οδό, τις διατάξεις του
άρθρου 73 και 75 του Ν. 3852/2010 (“Πρόγραμμα Καλλικράτης”) “Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής – Αρμοδιότητες” και μετά από συζήτηση,
7
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης για την λήψη μέτρων
ασφαλείας για τη διακοπή του ρεύματος κυκλοφορίας Ζαγκλιβέρι – Νέα Καλλίνδοια
(Καλαμωτό) στην ομώνυμη Δημοτική οδό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2023
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος
2. Αϊβατζίδης Παντελής
3. Αναστασιάδης Νικόλαος
4. Δοϊρανλής Πέτρος
5. Σαρίκου Άννα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Λαγκαδάς: Ο Γιάννης Καραγιαννίδης Αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κεντρικής Μακεδονίας

Ο δημοτικός σύμβουλος Λαγκαδά, Γιάννης Καραγιαννίδης, αναλαμβάνει νέα καθήκοντα ως αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΣΠΚΜ). Η εκλογή του έγινε