Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Παρασκευή 03/02/2023

Δήμος Λαγκαδά πρόσληψη (4) μηνών συνολικά πέντε (5) α τ ό μ ω ν

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά πέντε (5) α τ ό μ ω ν για την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Λαγκαδά και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101 Πολιτικής
Προστασίας Λαγκαδάς
ΥΕ
Εργατών/εργατριών
πυροπροστασίας
4 μήνες 5
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν
πρόσθετα) προσόντα
101
ΥΕ Εργατών/εργατριών
πυροπροστασίας
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527/97.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
Πιο συγκεκριμένα:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία
περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και
για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής.
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο
τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω
και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή.
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου
του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του
εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν
απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, τα κατωτέρω
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) ή πιστοποιητικό
γέννησης (για τους άγαμους) πρόσφατης έκδοσης .
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκάμηνου
(παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 (παραλαβή υποδείγματος
από την υπηρεσία μας).
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
1. Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)
2. Αντίγραφο ΑΜΚΑ
3. Αντίγραφο ΑΦΜ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν
μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
prosopiko@lagadas.gr

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
(ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο
νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για
το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή
υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη
συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή
ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία
των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της
συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής
συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής των αιτήσεων Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και
ώρα 15.00.

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Λαγκαδά, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λαγκαδά (www.lagadas.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Στην ιστοσελίδα θα
αναρτηθεί και η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι
ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες.
Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Ταχματζίδης

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

Ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε ο νεοσύστατος Φορέας