Edit

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Τετάρτη 10/08/2022

Eπανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στους Δήμους

Eπανασύσταση,Δημοτικής Αστυνομίας,Δήμους,

Διαδικασία μετάταξης πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας Δήμων .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 41669 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 1. Γραφεία κ.κ. Συντονιστών Τ.Κ. : 10183 Αθήνα 2. Δ/νσεις Διοίκησης Πληροφορίες : Α.Πατσιαβούρα Τηλέφωνο : 213-1364380 FAX : 213-1364383
ΘΕΜΑ: Διαδικασία μετάταξης πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας Δήμων
Σας γνωρίζουμε ότι την 19η Ιουλίου 2018 ψηφίστηκε στη Βουλή, ο νόμος 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄133). Με τις διατάξεις του άρθρου 278 του ν.4555/2018 δίνεται η δυνατότητα μετάταξης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούν σε Καταστήματα Κράτησης, μετά την κατάργηση των θέσεων τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013. Ειδικότερα:
Ελληνική
ΑΔΑ:65ΞΘ465ΧΘ7-ΓΩΕ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5b67eed1a6a685072404aecf στις 09/08/18 10:53 2
Η νομοθετική πρόβλεψη
Το άρθρο 278 του ν. 4555/2018 έχει ως εξής: «1. Υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α΄224) δύνανται με αίτησή τους να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, ως ειδικό ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας του άρθρου 2 του ν. 3731/2008 (Α΄26), με αίτηση που υποβάλλεται στον οικείο Δήμο και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Δήμου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη διενέργεια της μετάταξης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων, στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου. 2. Το προσωπικό της παραγράφου 1 μετατάσσεται στο Δήμο, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α΄167), συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήματα Κράτησης για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς».
Πεδίο Εφαρμογής
Η διάταξη του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 αφορά τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α΄224), δηλαδή τους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν σε Καταστήματα Κράτησης, από θέσεις κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄167).
Υποβολή Αίτησης Οι υπάλληλοι, οι οποίοι εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Δήμο που επιθυμούν να μεταταγούν. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που αυτή δεν γίνει δεκτή, μπορούν να επανέλθουν
ΑΔΑ:65ΞΘ465ΧΘ7-ΓΩΕ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’  στις 09/08/18 10:53 3
με νέα αίτηση σε άλλο Δήμο. Συνιστάται να μην υποβάλλονται παράλληλα περισσότερες από μια αιτήσεις, προς αποφυγή της δημοσίευσης περισσότερων της μιας πράξεων μετάταξης για τον ίδιο υπάλληλο.
Έκδοση Απόφασης Μετάταξης: Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 101 ν. 3584/2007).
Απαραίτητες Προϋποθέσεις για τη διενέργεια της μετάταξης: 1. Η κάλυψη των θέσεων του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος στον φορέα προέλευσης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου, θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. 2. Ο αιτών υπάλληλος θα πρέπει να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προέλευσης προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.
Ειδικότερες Επισημάνσεις
– Η μετάταξη διενεργείται σε θέση της κατηγορίας και του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας που κατείχε ο υπάλληλος πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε, συνυπολογιζομένου του χρόνου υπηρεσίας στα Καταστήματα Κράτησης. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας των μετατασσομένων στα Καταστήματα Κράτησης θα προσμετρηθεί ως χρόνος διανυθείς στην κατηγορία στην οποία μετατάσσεται ο υπάλληλος. – Θέσεις της δημοτικής αστυνομίας που ανασυστάθηκαν αυτοδίκαια με το άρθρο 19 του ν.4325/2015 και είναι κενές μπορούν να καλυφθούν με την παρούσα διαδικασία. – Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς. – Δήμοι οι οποίοι έλαβαν απόφαση μη επανασύστασης της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3β του ν.
ΑΔΑ:65ΞΘ465ΧΘ7-ΓΩΕ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5b67eed1a6a685072404aecf στις 09/08/18 10:53 4
4325/2015, με συνέπεια την κατάργηση θέσεων δημοτικών αστυνομικών, μπορούν να λάβουν νέα απόφαση σύστασης της υπηρεσίας και των αναγκαίων θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να καλύψουν τις θέσεις αυτές από υπαλλήλους που θα υποβάλουν σχετική αίτηση μετάταξης με την παρούσα διαδικασία. – Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και για την έκδοση των αποφάσεων μετάταξης δεν τίθενται εκ του νόμου, ωστόσο παρακαλούμε, τόσο τους ενδιαφερόμενους όσο και τους εμπλεκόμενους φορείς, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκειμένου να στελεχωθούν οι νευραλγικές αυτές υπηρεσίες των ΟΤΑ και να αξιοποιηθεί η εμπειρία των ενδιαφερομένων στην άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων.
Τέλος, παρακαλούμε για την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, όταν ολοκληρώνονται οι μετατάξεις.
Για τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τα Καταστήματα Κράτησης, ώστε να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 278 του ν. 4555/2018.
Το Υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία επί των ανωτέρω.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΔΑ:65ΞΘ465ΧΘ7-ΓΩΕ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5b67eed1a6a685072404aecf στις 09/08/18 10:53 5
 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τμήμα Κινητικότητας Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 15 Τ.Κ.: 106 74 ΑΘΗΝΑ  ΚΕΔΕ  ΠΟΕ ΟΤΑ  ΠΟΠ ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  Γραφείο Υπουργού  Γραφείο Γενικού Γραμματέα  Γενική Δ/ντρια Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης  Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. / Τμήμα Μονίμου Προσωπικού

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Επένδυση 545.600,00€ στο Μπίλλειο Σοχού

Την έγκριση του υπ. αρ. οικ. 39099/25.07.2022 Πρακτικού Διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, για τη