Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Πέμπτη 13/06/2024

Με το Καλημέρα πάρε τζάμπα πράγμα στα Λουτρά Λαγκαδά

Με το Καλημέρα πάρε τζάμπα πράγμα στα Λουτρά Λαγκαδά καθώς ο νέος Πρόεδρος παραχωρεί δωρεάν Ξύλινο Οικίσκο με δωρεάν παροχές στο Σύλλογο «Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών» (ΕΣΕΠΑ – Λαγκαδά) που εδρεύει στο σπίτι του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ Στο Λαγκαδά, σήμερα, την 28/12/2022, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι
συμβαλλομένων:

Α) Της μονοπρόσωπης Δημοτικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ», που εδρεύει στο Λαγκαδά
Θεσσαλονίκης (περιοχή Λουτρά Λαγκαδά), με Α.Φ.Μ 090084052 της Δ.Ο.Υ Λαγκαδά και
εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Πρόεδρο του Δ.Σ αυτού, κ.Βασίλειο Ε. Τσούμαρη
σε εκτέλεση της υπ΄αρίθ.73/2022 (ΑΔΑ:61ΦΡΟΚΕ1-2Ι9) η οποία θα καλείται εφεξής χάριν
συντομίας «Ε.Ε.Ι.Π.Λ Μ.Α.Ε»
Β) Του Συλλόγου «Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών» (ΕΣΕΠΑ –
Λαγκαδά) που εδρεύει στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 9ΧΧΧΧΧΧΧ4 της Δ.Ο.Υ
Λαγκαδά και εκπροσωπείται στο παρόν από τον Πρόεδρο ΔΣ, κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ
του Αστέριου μετά και το από 05/02/2018 πρακτικό Δ.Σ. περί συγκροτήσεως σε Σώμα και θα
καλείται εφεξής χάριν συντομίας «β΄συμβαλλόμενος»,
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Η «Ε.Ε.Ι.Π.Λ Μ.Α.Ε» έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της πολλαπλούς
εξωτερικούς διαμορφωμένους χώρους πρασίνου, ιδανικούς για μεμονωμένο αθλητισμό αλλά
και για την διενέργεια υπαίθριων καλοκαιρινών εκδηλώσεων, όπως θεατρικών παραστάσεων
και συναυλιών καθώς και ξύλινους οικίσκους οι οποίοι κατά το παρελθόν είχανε
χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων Τους παραπάνω
εξωτερικούς χώρους και οικίσκους η «Ε.Ε.Ι.Π.Λ Μ.Α.Ε» δύναται να τους εκμεταλλευθεί για
την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της.

2. Ο «β΄συμβαλλόμενος» έχει ως ιδιότητα του Πρόεδρο του Συλλόγου με την επωνυμία
«Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών» (ΕΣΕΠΑ – Λαγκαδά) και με
αριθμό μητρώου πολιτικής προστασίας 22/2019.
3. Ο «β΄συμβαλλόμενος» κατέθεσε στην «Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε» την με αριθμ. πρωτοκ.
823/31-10-2022 αίτησή του, με την οποία αιτήθηκε την παράταση(ανανέωση) δωρεάν
παραχώρησης χρήσης στεγασμένου χώρου (ξύλινου διώροφου οικίσκου) για ένα(1) έτος που
ανήκει στην κυριότητα της «Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε», με σκοπό την συνεχή εξάσκηση των μελών
του συλλόγου , την αποθήκευση εξοπλισμού και για την εν γένει επίτευξη των σκοπών του
συλλόγου που έχει περιοχή δράσης την έκταση του Δήμου Λαγκαδά.

4. Η «Ε.Ε.Ι.Π.Λ Μ.Α.Ε» με την υπ.αρίθ.73 /2022 (ΑΔΑ: 61ΦΡΟΚΕ1-2Ι9) απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου αποδέχθηκε την ως άνω αίτηση και ομόφωνα αποφάσισε την
ανανέωση – παράταση δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ξύλινου διώροφο οικίσκου στον
β΄συμβαλλόμενο , και για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

5. Με το παρόν συμφωνητικό συμφωνούνται και ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
της παραπάνω δωρεάν παραχώρησης χρήσης:
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η «Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε» παραχωρεί άνευ ανταλλάγματος και ο «β΄συμβαλλόμενος»
δικαιούται να χρησιμοποιήσει δωρεάν τον κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενο πρόχειρο
ξύλινο διώροφο οικίσκο που ανήκει στην κυριότητα της «Ε.Ε.Ι.Π.Λ Μ.Α.Ε», δηλαδή τον
στεγασμένο χώρο που βρίσκεται δεξιά από την κεντρική είσοδο της επιχείρησης σύμφωνα
και με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η διάρκεια της παρούσας είναι περιορισμένης διάρκειας και συγκεκριμένα σε ετήσια
βάση και αρχίζει από την υπογραφή του παρόντος και για ένα έτος. Σε κάθε περίπτωση ο
παραχωρούμενος χώρος θα πρέπει να έχει αποδοθεί στην «Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε» το αργότερο με
την συμπλήρωση ενός έτους.

2. Μετά την ως άνω λήξη της σύμβασης, ο «β΄συμβαλλόμενος» υποχρεούται να αποδώσει
αμέσως στην «Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε» το χώρο που της παραχωρήθηκε με το παρόν στην ίδια καλή

3 κατάσταση που τον παρέλαβε, καθαρό, με τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν σ’ αυτό, χωρίς
όχληση ή άλλη προϋπόθεση, καθώς και να παραδώσει την υλικοτεχνική υποδομή που τυχόν
της παραχωρήθηκε από την «Ε.Ε.Ι.Π.Λ Μ.Α.Ε». Σε περίπτωση που κατά την λήξη ή λύση της
παρούσας και την απόδοση του χώρου που αποτελεί το αντικείμενο αυτής, διαπιστωθούν
φθορές ή βλάβες, τότε ο «β΄συμβαλλόμενος» υποχρεούται στην άμεση και πλήρη
αποκατάστασή τους, ευθυνόμενη σε πλήρη αποζημίωση έναντι της «Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε».
3. Σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης του χώρου μετά την συμβατική ή με
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας συμβάσεως, ο «β΄συμβαλλόμενος»
υποχρεούται να καταβάλλει στην «Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε», το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ για
κάθε ώρα καθυστέρησης απόδοσης ως αποζημίωση χρήσης. Υποχρεούται επίσης να
αποζημιώσει την «Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε» για κάθε θετική ή αποθετική ζημία την οποία τυχόν
υποστεί αυτή από την καθυστέρηση απόδοσης.

Δ. ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΧΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
1. Ο «β΄συμβαλλόμενος» θα χρησιμοποιήσει τον παραχωρούμενο στεγασμένο χώρο ως
έδρα του συλλόγου , αποθήκευση του εξοπλισμού καθώς και για την διενέργεια άσκησης των
μελών αυτού.
2.Απαγορεύεται στον «β΄συμβαλλόμενο» να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή ή
μεταρρύθμιση του παραχωρούμενου χώρου. Για οποιαδήποτε σχετική ενέργεια απαιτείται η
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «Ε.Ε.Ι.Π.Λ Μ.Α.Ε».
3. Απαγορεύεται ρητά στον «β΄συμβαλλόμενο» να μισθώσει μερικά ή ολικά καθώς και να
παραχωρήσει σε άλλον (τρίτο), έστω και χωρίς αντάλλαγμα, την μερική ή ολική χρήση του
χώρου που της παραχωρείται με το παρόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της
«Ε.Ε.Ι.Π.Λ Μ.Α.Ε».
4. Απαγορεύεται η σύγχρηση του χώρου που παραχωρείται με το παρόν με άλλα νομικά
ή φυσικά πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε».
5. Ανανέωση της παρούσας επιτυγχάνεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του
«β΄συμβαλλόμενου» και αποδοχή αυτής από το Δ.Σ. της επιχείρησης.
Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
1. Ο «β΄συμβαλλόμενος» έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εύρυθμη , ομαλή και ασφαλή
λειτουργία του παραχωρούμενου χώρου , για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, της
προσέλευσης και αποχώρησης των μελών του και τρίτων.
Ο β΄συμβαλλόμενος και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας
σε σχέση και με τρίτους μη συμμετέχοντες.
4
2. Ρητά συμφωνείται ότι η «Ε.Ε.Ι.Π.Λ Μ.Α.Ε» δεν θα έχει καμία οικονομική υποχρέωση προς
τον «β΄συμβαλλόμενο», ούτε προς τρίτους και ιδίως δε θα έχει καμία οικονομική εμπλοκή
και επιβάρυνση για αμοιβές
3. Ο «β΄συμβαλλόμενος» βαρύνεται τόσο με το σύνολο των λειτουργικών δαπανών όσο και
τυχόν άλλων εξόδων που ήθελε προκύψουν στα πλαίσια επίτευξης των σκοπών και
υποχρεώσεων του συλλόγου.
4. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα κατά τη διάρκεια της
παρούσας, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο «β΄συμβαλλόμενος», η οποία υποχρεούται να
αποκαταστήσει τη ζημία, αποζημιώνοντας την «Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε» ή κάθε τρίτο.
5. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό ή διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, στον
παραχωρούμενο χώρο της εκδήλωσης, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της «Ε.Ε.Ι.Π.Λ Μ.Α.Ε».
6. Απαγορεύεται η πώληση οποιονδήποτε αντικειμένων – τροφίμων – ποτών – αναψυκτικών
κ.λ.π. εντός κι εκτός του παραχωρούμενου χώρου, χωρίς την έγγραφη άδεια της «Ε.Ε.Ι.Π.Λ
Μ.Α.Ε» ή αρμόδιου φορέα.
ΣΤ. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση λύεται: α) με την πάροδο του ως άνω συμφωνημένου χρόνου
διάρκειας της, β) με την παραβίαση έστω και ενός όρου του συμφωνητικού (π.χ παραχώρηση
χρήσης σε τρίτο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «Ε.Ε.Ι.Π.Λ
Μ.Α.Ε», σύγχρηση με φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση
της «Ε.Ε.Ι.Π.Λ Μ.Α.Ε», γ) σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως ένεκα σπουδαίου
λόγου και δ) στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις.
Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παρούσα σύμβαση περιέχει όλες τις συμφωνίες που υφίστανται μεταξύ των εδώ
συμβαλλομένων μερών. Η ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της σύμβασης αυτής, δεν
επιφέρει ολική ακυρότητα της.
2. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ξύλινου
διώροφου οικίσκου θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός από αυτούς από το
β΄ συμβαλλόμενο αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της συμβάσεως .
3. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, συνομολογούμενων
όλων ως σπουδαίων, θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, το οποίο ορίζεται
ως συστατικός τύπος, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ως και του όρκου.
4. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
5. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων αναφορικά με την
ερμηνεία ή/και την εφαρμογή του παρόντος συμφωνητικού πρέπει να λύεται συμβιβαστικά
με βάση τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης της
διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
5
Σε πίστωση όλων των παραπάνω συνετάγη το παρόν σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους, έλαβε ο καθένας από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1) Για την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ
2) Για τον Σύλλογο «Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών» (ΕΣΕΠΑ –
Λαγκαδά)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα