Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Τρίτη 26/09/2023

Όταν «ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ» από την καφετέρια το «ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΑΓΑΖΙ» της ΔΕΥΑΛ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, συνήλθε στην 5η (Έκτακτη) συνεδρίαση του μετά από πρόσκληση του Προέδρου με τον αριθμό 947/23-03-2022 που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο αριθμού έντεκα (11) μελών παρουσιάστηκαν έντεκα (11) Μέλη, επιλήφθηκε της συζήτησης του επόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Το άρθρο του Θεόδωρου Σαββίδη 

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Λαγκαδά δεν συγκροτήθηκε νόμιμα λόγω της παράνομης παρουσίας του κ. Γεωργίου Ξενιτίδη. (ασυμβίβαστο λόγω οφειλών)

Το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι «Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά»

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Διευθυντής της Επιχείρησης ανέφερε, μεταξύ άλλων, και τα εξής: (Σελίδα 3): «Επισημαίνεται ότι με την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Λαγκαδά όπου η μέση σταθμισμένη τιμή ύδρευσης (έσοδα/κυβικά χρέωσης) της ΔΕΥΑ Λαγκαδά είναι η χαμηλότερη των μέσων σταθμισμένων τιμών των υπολοίπων ΔΕΥΑ της Χώρας όπως αυτή διαμορφώνεται στο έτος 2010 δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Νόμο 1069/1980, δηλαδή τα έσοδα ύδρευσης – αποχέτευσης να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντολογικό κόστος και το κόστος συντήρησης υπηρεσιών ύδατος. Κατά παράβαση του άρθρου 25 γεγονός που αναδεικνύεται από τα στοιχεία των προηγουμένων Ισολογισμών και τα αποτελέσματα χρήσης όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

Το Άρθρο 25 του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του Άρθρου 10 Νόμος 4483/2017 με ισχύ την 31/07/2017 ορίζει ότι τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης από τα πάγια για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος των επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3199/2003 (Α’24), του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α’ 54), του άρθρου πέμπτου του Ν. 4117/2003 (Α’ 29) και τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος.

Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΛ αναγνωρίζει (Σελίδα 6) ότι «το συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος της Δημοτικής Επιχείρησης που πρέπει να ανακτηθεί βάσει του Νόμου (άνευ ΦΠΑ), με βάση το Ισοζύγιο του 2020 υπολογίζεται σε 2.375.000 ευρώ, πλέον των 350.000 ευρώ που χρεώθηκε ο Δήμος από τη ΔΕΗ για λογαριασμό της ΔΕΥΑΛ δηλαδή συνολικά σε 2.725.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ)».

Συμπερασματικά, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ το έτος 2020 (για το έτος 2021 δεν δημοσιεύτηκε ο Ισολογισμός) κατά παράβαση του άρθρου 25 του Νόμου 1069/1980 με αποτέλεσμα η ΔΕΥΑΛ να απολέσει έσοδα ύψους 2.725.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) όπως ο Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης αναγνωρίζει προκάλεσαν μεγάλη ζημιά στο Δημόσιο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Όπως προκύπτει από τους πίνακες που ακολουθούν, το 2020 βεβαιώθηκαν στους καταλόγους της ΔΕΥΑΛ 2.593,835 ευρώ (με ΦΠΑ) και έναντι αυτών εισπράχθηκαν 1.466,640 ευρώ (με ΦΠΑ). Η εισπραξιμότητα ανήλθε σε ποσοστό 57% περίπου επί των βεβαιωθέντων του έτους, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για το 2019 ήταν, βεβαιωθέντα 2.626,025 ευρώ, εισπραχθέντα 1.347,746 ευρώ με την εισπραξιμότητα να ανέρχεται περίπου στο 51%.

Για το χαμηλό ποσοστό εισπραξιμότητας κατά τον Διευθυντή, η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπει η Πολιτεία προκειμένου να εισπράξει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τις απαιτήσεις της, προβαίνοντας σε προειδοποιήσεις αλλά και διακοπές κακοπληρωτών και επιπλέον έχει λάβει Απόφαση Δ.Σ. για την βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 300 ευρώ στη ΔΟΥ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ δεν εξοφλεί τις βάρος του πράξεις καταλογισμού του Επιτρόπου για ποσά που εντοπίστηκαν να λείπουν από τα Ταμεία του Δήμου μετά από σχετικούς ελέγχους, ΕΣΥ όμως Δημότη πρέπει να πληρώσεις ότι και να σου καταλογίζουν!

Πίνακας 2 (α,β,γ,δ)

Συνοπτική Αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων της ΔΕΥΑΛ για τα έτη 2019 και 2020

Α. Έσοδα

ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΦΠΑ Επιχορηγήσεις επενδύσεων Έσοδα Υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης

2019 2.527,676 294,667 2.233,009

2020 2.306,249 443,831 1.862,418

 

Το σύνολο των εσόδων των ετών 2019 και 2020 ήταν αντίστοιχα 2.527,676 ευρώ και 2.306,249 ευρώ τα οποία εμφανίζονται μεγαλύτερα των ποσών που εισπράχθηκαν επί των βεβαιωθέντων, διότι συμπεριλαμβάνουν και εισπράξεις παλαιοτέρων ετών καθώς και επιχορηγήσεις.

Β. Ανάλυση των υπολοίπων της ΔΕΥΑΛ στη ΔΕΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2020-2021

31/12/2019 4.340.797,15

31/12/2020 5.084.332,00 743.534,85

31/12/2021 5.656.742,96 572.410,96 1.315.945,81

 

Από την ανάλυσης υπολοίπων προκύπτει ότι κατά τα έτη 2020 και 2021 δημιουργήθηκε επιπλέον χρέος προς την ΔΕΗ της τάξεως του 1.316.000,00 ευρώ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 200.000 ευρώ περίπου ανά έτος που αφορά τόκους.

Με την υπ’ 9816/2021 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ο Δήμος Λαγκαδά επιτάσσεται να καταβάλει αλληλέγγυα με τη ΔΕΥΑΛ το συνολικό ποσό των 4.595.254 ευρώ στη ΔΕΗ. Το συνολικό χρέος της ΔΕΥΑΛ την 31/12/2021 ανήλθε στο ποσό των 5.656.000 ευρώ.

Το υφιστάμενο χρέος προς τη ΔΕΗ μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 9816/2021 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και για όσο χρονικό διάστημα δε θα εξοφλείται, θα επιβαρύνεται με την υποχρέωση καταβολής δικαστικών τόκων υπερημερίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή μελέτησε το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2020-2021 καθώς και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας εγκρίνει την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Λαγκαδά αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο και την Υπηρεσία.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Νέος Πρόεδρος Χρήστος Παντέλης του Πειθαρχικού της Ένωσης Λειτουργών & Γραφείων Κηδειών Ελλάδος

Για τρίτη θητεία πρόεδρος του Πειθαρχικού της Ενωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος ο Χρήστος Παντέλης Συνεχίζει για τρίτη θητεία ο Χρήστος Παντέλης ως πρόεδρος του