Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Κυριακή 10/12/2023

Προσλήψεις ΔΕΥΑ Λαγκαδά εξι (6) υδρονομέων άρδευσης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2023, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στον Λαγκαδά (Ματαπά 3 – 1 ος όροφος).

1) Αριθμός θέσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την υπ’ αριθ. 191/2023 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης στις Δημοτικές
Ενότητες Αδάμ, Βασιλούδι, Ζαγκλιβέρι, Λαγκαδίκια, Μεσόκωμο και Νέα Καλίνδοια ως εξής:

μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Αδάμ
 μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Βασιλουδίου
2
 μία (1) θέση για την Δημοτική Κοινότητα Ζαγκλιβερίου
 μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Λαγκαδικίων
 μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Μεσοκώμου
 μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Νέων Καλινδοίων
Ήτοι συνολικά έξι (6) Υδρονομείς Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2023.
2) Αρδευτική περίοδος
Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. όρισε την αρδευτική περίοδο για το έτος 2023 σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 191/2023 απόφασή του από 01-05-2023 έως 31-12-2023.
3) Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας άρδευσης πρέπει:
i. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
ii. Να έχει συμπληρώσει το 23ο
έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65 ο
.
iii. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
Δεν μπορούν να επιλεγούν υδρονομείς οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη
κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον
διαρκεί η στέρηση αύτη.
4) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης
(χορηγείται από την υπηρεσία μας) προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στην οποία υποχρεωτικά θα
δηλώνουν την Τοπική/Δημοτική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν.
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
o Πιστοποιητικό Γέννησης
o Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου
o Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
o Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
Η εκλογή και ο διορισµός µπορεί να γίνει και πριν την προσκόµιση των
πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της
συνδροµής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται
όµως ο διορισθείς να προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογης
προθεσμίας εκ του διορισµού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η
προθεσµία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισµού, δεν δύναται να
είναι µεγαλύτερη των 30 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισµού.
3
5) Εκλογή υδρονομέων άρδευσης – πρόσληψη
Οι υδρονομείς άρδευσης θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007, διότι οι προσλήψεις
υδρονομέων άρδευσης δεν υπάγονται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 και
ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.2190/1994, όπως ισχύουν.
6) Διάρκεια σύμβασης
Οι υδρονομείς άρδευσης θα προσληφθούν για τη χρονική διάρκεια της αρδευτικής
περιόδου 2023, όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 191/2023 του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και στην περίπτωση που οι διαδικασίες καθυστερήσουν, η διάρκεια της
σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και τη λήξη της
αρδευτικής περιόδου στις 31/12/2023.
7) Καθήκοντα Υδρονομέων
 Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών
κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά
τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειρά αρδεύσεως).
 Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η
επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
 Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή
επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών
υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα
και υγιεινή των υδάτων.
 Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
 Η άμεσος γνωστοποίηση εις την αρμόδια υπηρεσία παντός αγροτικού
αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
 Η προσκόμιση στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. τον τελευταίο μήνα της αρδευτικής περιόδου
συγκεντρωτικής κατάστασης καλλιεργητών οι οποίοι έκαναν χρήση του
αρδευτικού δικτύου στην οποία θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία τους,
ονοματεπώνυμο, το Α.Φ.Μ. τους, έκταση που καλλιέργησαν, είδος
καλλιέργειας, αριθμός ποτισμάτων κλπ.
8) Δημοσίευση Ανακοίνωσης
Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με
τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ματαπά
3 – Λαγκαδάς), καθώς και στη Διαύγεια.
9) Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Αντίγραφο της ανακοίνωσης, έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από την
Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Λαγκαδά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
4
8:00π.μ. – 14:30μ.μ., στη Δ/νση: Ματαπά 3, Τ.Κ. 57200 – Λαγκαδάς (1ος όροφος) και
στα τηλέφωνα: 23940 22520 & 23230 (κος Πασχαλίδης Απόστολος). Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής – προτίμησης
(χορηγείται από την υπηρεσία μας) στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την
Τοπική/Δημοτική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν και να την
υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στην ακόλουθη διεύθυνση: Ματαπά 3, Τ.Κ. 57200 –
Λαγκαδάς (1ος όροφος). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση. Η
σώρευση θέσεων σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης
της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και έως την Τρίτη
18/04/2023 & ώρα 15:00 μ.μ.
Για την ΔΕΥΑ Λαγκαδά

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΔΩ 

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Aδεια προστασίας μητρότητας σε όλες τις μισθωτές

Με διατάξεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών