Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

info@gfd.gr

Σάββατο 28/01/2023

Προσλήψεις στην (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά

Με δυο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δίμηνη σύμβαση εργασίας.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας
δυο (2) μηνών, συνολικά δύο (2) α τ ό μ ω ν για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών
καθαριότητας των Παιδικών Σταθμών της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά και συγκεκριμένα τους
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Πιο συγκεκριμένα:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία
περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και
για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής.
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο
τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω
και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή.
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου
του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του
εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν
απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, τα κατωτέρω
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) ή πιστοποιητικό
γέννησης (για τους άγαμους) πρόσφατης έκδοσης .
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκάμηνου
(παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 (παραλαβή υποδείγματος
από την υπηρεσία μας).
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
1. Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)
2. Αντίγραφο ΑΜΚΑ
3. Αντίγραφο ΑΦΜ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν
μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:
mylosi.p@lagadas.gr ή tsakiri.hara@lagadas.gr
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής των αιτήσεων Πέμπτη 26 Μαϊου 2022 και
ώρα 15:00.
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Λαγκαδά και του κτιρίου στέγασης Διοίκησης της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά (www.lagadas.gr) προς
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στην ιστοσελίδα θα αναρτηθεί και η αίτηση και οι υπεύθυνες
δηλώσεις που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Ενημέρωση Δημοτών σε Ξυλόπολη και Άσσηρο

Ενημέρωση Δημοτών από Διατροφολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο σε Ξυλόπολη και Άσσηρο. Ο Δήμος Λαγκαδά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , στo πλαίσιo