Tι λέει ο νόμος για το ωράριο κοινής ησυχίας των πολιτών

Tι λέει ο νόμος για το ωράριο κοινής ησυχίας των πολιτών ……..

Το Ανώτατο Κοινωνικό Δικαστήριο (θερινό τμήμα) συνεδριάζει εκτάκτως προκειμένου να αποφανθεί υπό τη μορφή περισσότερο γνωμοδότησης και λιγότερο απόφασης για ένα ιδιαίτερο ζήτημα που ειδικά τους θερινούς μήνες εμφανίζεται σε κάθε γειτονιά, οδηγώντας σε καθημερινές συγκρούσεις αρκετούς Έλληνες πολίτες που αγνοώντας το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας, υιοθετούν ασάφειες που διαιωνίζουν την ανακρίβεια και την αμφισβήτηση στις καθημερινές διαπροσωπικές σχέσεις συνύπαρξης των κοινωνών. Πρόκειται για το ωράριο κοινής ησυχίας των πολιτών που οφείλει να διασφαλισθεί στα πλαίσια και στα όρια που ορίζει ο νόμος: χωρίς υπερβολές και ακρότητες ή εξ αντιδιαστολής καταχρήσεις των εν λόγω ρυθμίσεων.

Αρχικώς, οφείλουμε να αναφερθούμε στο ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει επί του παρόντος στη χώρα μας. Το κρίσιμο, λοιπόν, αυτό ζήτημα των ωρών κοινής ησυχίας των πολιτών αποκρυσταλλώνεται και ξεκαθαρίζεται με την υπ’ αριθμ. 1023/2/37-ια’ Απόφαση που περιέχει την Αστυνομική διάταξη υπ’ αριθμ. 3 του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και τιτλοφορείται “Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας” (δημοσιευμένη στο ΦΕΚ – Τεύχος Δεύτερο – Αρ. Φύλλου 15 – 12 Ιανουαρίου 1996).

Συγκεκριμένα αποσκοπώντας στην προστασία της κοινής ησυχίας των πολιτών, η εν λόγω διάταξη διαρθρωμένη σε επτά (7) άρθρα προβλέπει στο άρθρο (1) τις ακριβείς ώρες μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας προσδιορίζοντας με σαφήνεια τις απαγορεύσεις που ισχύουν κατά τη διάρκεια τους. Αρχικά, διαιρεί το έτος σε δύο περιόδους: Θερινή και Χειμερινή, ορίζοντας τη διάρκεια έκαστης εξ αυτών (Θερινή περίοδος: 1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου | Χειμερινή Περίοδος: 1 Οκτωβρίου – 31 Μαρτίου). Εν συνεχεία υπό στοιχεία α’ και β’ ορίζει τις ώρες μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας ως εξής:
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
Συμπληρώνει το όλο πλαίσιο με τις απαγορεύσεις που ισχύουν κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα: έτσι, απαγορεύονται:
α) Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.
β) Η λειτουργεία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.
γ) Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα σε οχήματα μεταφοράς του κοινού.
δ) Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενεία, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.
ε) Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ταξί κλπ) η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.
στ) Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

Ακολούθως, η εν λόγω αστυνομική διάταξη προβαίνει σε περισσότερο γενικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις (άρθρο 2), πολλές εκ των οποίων προκαλούν εντύπωση. Προκύπτει λοιπόν από την ανάγνωση του άρθρου 2 ότι: 1. Απαγορεύεται ΚΑΘ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ του 24 ώρου: (α) Το ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια στους δρόμους, στις πλατείες και γενικά στους κοινόχρηστους χώρους που προκαλούν θόρυβο. (β) (Όπως τροποποιήθηκε με την αστυνομική διάταξη υπ’ αριθμ. 3Α του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ – Τεύχος Δεύτερο – Αρ. Φύλλου 761- 24 Ιουλίου 1998) Η διαλάληση με τη χρήση μεγαφώνων ή άλλων ηχητικών οργάνων από μικροπωλητές, εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό αυτών των πωλούμενων ειδών, του επαγγέλματος ή των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, καθώς και η, με τα ίδια μέσα, αναγγελία από οποιοδήποτε πρόσωπο περί της τελέσεως καλλιτεχνικών, θεατρικών ή μουσικών παραστάσεων, θεαμάτων και λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων ή επιδείξεων. (γ) Η διαλάληση από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους των καταστημάτων των πωλούμενων ειδών ή των προσφερομένων υπηρεσιών, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με φωνές και επικλήσεις. Όταν διαπράττεται παράβαση των ανωτέρω από υπαλλήλους, συνυπεύθυνοι είναι και οι διευθυντές των καταστημάτων.
2. Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εργοστασίων, εργαστηρίων, δημοσίων κέντρων και λοιπών επιχειρήσεων υποχρεούνται όπως, με μηχανικά ή άλλα πρόσφορα τεχνικά μέσα (ηχομόνωση κλπ) περιστέλλουν στο ελάχιστο δυνατό όριο το θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία αυτών. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες οικιών, όταν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού ή άλλων μηχανημάτων προκαλείται θόρυβος, από τον οποίο διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
3. Οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μη διαταρράσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ησυχία των περιοίκων (…)

Ακολουθούν ρυθμίσεις που αφορούν στις απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα (άρθρο 3) και συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο αυτά υποχρεούνται να λάβουν σχετική άδεια για τη λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων και στις προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγείται αυτή (καθώς και τα ανώτατα επιτρεπόμενα χρονικά όρια χρήσης της μουσικής) ενώ γίνεται μνεία και για τις ώρες λειτουργίας των κινηματογράφων και το θεάτρων (άρθρο 4).

Το ερώτημα που ανακύπτει μέσα μας είναι αναμφίβολα το ακόλουθο: οι παραβάτες που επιδεικτικά αγνοούν τα ωράρια κοινής ησυχίας τιμωρούνται; – Αν ναι, πως; Απάντηση δίνει το άρθρο 5 της ίδιας αστυνομικής διάταξης που φέρει το τίτλο “κυρώσεις” και λειτουργεί παραπεμπτικά στις διατάξεις του νόμου 1481/1984. Συγκεκριμένα: “Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του νόμου 1481/1984, εφ’ όσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα”. Το άρθρο 12 παράγραφος 6 του εν λόγω νόμου ορίζει: “Οι παραβάτες των αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο”, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι συνδυαστικά με το άρθρο 18 του Ποινικού Κώδικα (“…Κάθε πράξη που τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο είναι πταίσμα”) οι ανωτέρω παραβάσεις συνιστούν αξιόποινες πράξεις ήσσονος σημασίας (πταίσματα) – παρ’όλα αυτά καθ’ όλα αξιόποινες, με ότι το τελευταίο μπορεί να συνεπάγεται (βλέπε άρθρο 242 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: Αυτόφωρο Έγκλημα καθώς και άρθρα 409 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας – Κατά, δε, το άρθρο 409 “Σε περίπτωση αυτόφωρου πταίσματος επιτρέπεται η σύλληψη του δράστη από κάθε αστυνομικό όργανο που έσπευσε ή από ανακριτικό υπάλληλο για την άμεση εισαγωγή του σε δίκη, όταν αυτή είναι δυνατή…

πηγη – ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

livelagadas

Ιωάννης Γιάννογλου Εκδότης - Live Lagadas News Έχει διατελέσει ρεπόρτερ στις εφημερίδες της Θεσσαλονικης κι έχει εργαστεί σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα. Το 2012 δημιούργησε την πρωτη Ιστοσελίδα καταγγελιών σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες η αναζήτηση για νέα πράγματα τον οδήγησε στην ίδρυση του livelagadas.gr σε συνεργασία με μεγάλα ειδησεογραφικά για μια πιο αξιόπιστη πηγή ειδήσεων με σοβαρότητα .Έχει εργαστεί επίσης στο παρελθόν ως μουσικός παραγωγός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως ο Ράδιο Γαλαξίας και ο FM. Eιναι δημοσιογραφικό μέλος της ΕΣΔ .

Με την περιήγησή σας στο https://livelagadas.gr/ αποδέχεστε την χρήση cookies. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο