Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Λαγκαδά, την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25

+30 6907651080

Κυριακή 10/12/2023

Δήμος Λαγκαδά : θέση ειδικού συνεργάτη δημοσιογράφου

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Έχοντας υπ’ όψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ 07-06-2010/τ. Α’/).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 & 167 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007), όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ/Α’/19-3-2018) «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» .

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 περ. γ παρ.1 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020) όπου αναφέρεται ότι «Η πλήρωση μίας εκ των θέσεων της περίπτωσης α΄ μπορεί να γίνεται με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων στην περίπτωση α΄, η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου».

6. Τις διατάξεις της παρ. 2, περιπτ. ια του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 με τις οποίες εξαιρούνται από το σύστημα προσλήψεων οι μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες.

7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/τ.Β’/01-11-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 830/τ.Β’/29-3-2016 και ΦΕΚ 1004/τ.Β’/26-3-2019).

8. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου, σε θέματα Επικοινωνίας, Τύπου και ΜΜΕ και συγκεκριμένα :

σε θέματα σχεδιασμού της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιασμού και προώθησης εφαρμογής προγραμμάτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.

– Οργάνωσης και υλοποίησης κάθε είδους εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ, καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.

– Σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.

– Παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (έντυπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και σχετική ενημέρωση των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών του Δήμου.

– Τήρηση αρχείου δημοσιεύσεων, καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.

– Διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμέλεια των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.

– Επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.

να υποβάλλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 δηλαδή :

• Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007),

• Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007),

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της θέσης που επιλέγουν (άρθρου 14 του Ν.3584/2007),

• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρου 15 του Ν.3584/2007),

• Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007) (υπεύθυνη δήλωση),

• Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007), (υπεύθυνη δήλωση) και

– Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

-Να είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, μέλη της ΕΣΗΕΜΘ ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, με απασχόληση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κ.λπ.) και εμπειρία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:

1. Αίτηση υποψηφίου

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών ή πτυχίων την ημεδαπής

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007.

6. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία ή κάθε άλλο αποδεικτικό της γνώσης του αντικειμένου (συμβάσεις έργου, συστατικές επιστολές, κλπ).

7. Για τα γενικά προσόντα διορισμού υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου/ης (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερολογιακών (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Δημοτική Περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλέφωνο 2394330229) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30.

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Ταχματζίδης

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Lagadas

Σχετικά Αρθρα

Aδεια προστασίας μητρότητας σε όλες τις μισθωτές

Με διατάξεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών